• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng.
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực chi chế độ BHXH
Cơ quan thực hiện BHXH Việt Nam
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 2-CBH) nộp cơ quan bưu điện hoặc cơ quan BHXH, ghi rõ: Số tài khoản cá nhân (hoặc thẻ ATM), Ngân  hàng  nơi  mở  tài  khoản;  hoặc  nơi  nhận  chế  độ  BHXH hàng tháng mới. Nếu có chi phí phát hành thẻ ATM lần đầu, người hưởng nộp chứng từ cho Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện để thanh toán theo quy định.

Bước 2:

a) BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ từ người hưởng hưởng hoặc cơ quan bưu điện, lập vào Biểu tổng hợp thay đổi nơi nhận, hình thức nhận BHXH hàng tháng (Mẫu số 9-CBH) ký bằng chữ  ký  số  chuyển  qua  dữ  liệu  điện  tử  gửi  BHXH  tỉnh  để chuyển  đổi  phương  thức  lĩnh  tiền  của  người  hưởng  (từ  tài khoản cá nhân sang lĩnh bằng tiền mặt hoặc ngược lại) hoặc thay đổi địa chỉ nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng cho người hưởng trong địa bàn tỉnh.

b) BHXH  tỉnh  thực  hiện  chuyển  đổi  phương  thức  lĩnh  tiền hoặc thay đổi địa chỉ nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng cho người hưởng trên danh sách chi trả của tháng liền kề.

- Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện khi nhận được chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM, thực hiện chi trả ngay bằng tiền mặt cho người hưởng.

Bước 3: Người hưởng lĩnh phí phát hành thẻ ATM tại Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện (nơi nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu) ngay trong ngày.

Cách thức thực hiện

Người hưởng nộp hồ sơ tại:

- Cơ quan bưu điện

- Cơ quan BHXH.

Thành phần hồ sơ

- Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 2-CBH)

-  Chứng  từ  thu  phí  mở  tài  khoản  cá  nhân  lần  đầu  của  Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Ngay khi nhận được Mẫu số 2-CBH

Đối tượng thực hiện Người hưởng các chế độ BHXH
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 2-CBH)


Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13;

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/ 2019 của BHXH Việt Nam;

Thông tin thêm