• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Thanh toán chi phí KCB với cơ sở KCB BHYT
Loại thủ tục Bảo hiểm y tế
Lĩnh vực Lĩnh vực thanh toán BHYT
Cơ quan thực hiện BHXH Việt Nam
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT gửi hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của tháng trước cho cơ quan BHXH theo Mẫu số C79a-HD, C80a-HD, 19/BHYT, 20/BHYT, 21/BHYT (đồng thời gửi kèm theo dữ liệu điện tử qua mạng Internet);  

Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo quyết toán của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan BHXH thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí KCB BHYT bao gồm chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Trong 10 ngày kế tiếp, tổ chức ký biên bản quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo mẫu số C82-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC và hoàn thành việc thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính (đồng thời chuyển dữ liệu điện tử qua mạng Internet).

- Thực hiện ký biên bản quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại trụ sở cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thành phần hồ sơ

- Danh sách người bệnh khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoại trú đề nghị thanh toán (theo Mẫu số C79a-HD)

- Danh sách người bệnh khám bệnh, chữa bệnh BHYT nội trú đề nghị thanh toán (theo Mẫu số C80a-HD) đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có điều trị nội trú.

- Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT theo Mẫu số 19/BHYT,

- Thống kê thuốc thanh toán BHYT theo Mẫu số 20/BHYT

- Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT theo Mẫu số 21/BHYT

Số lượng hồ sơ 01 (bộ) (kèm theo dữ liệu điện tử )
Thời hạn giải quyết

 Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú theo Mẫu số C79a-HD

- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú theo Mẫu số C80a-HD (đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có điều trị nội trú)

Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 28/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT theo Mẫu số 19/BHYT

- Thống kê thuốc thanh toán BHYT theo Mẫu số 20/BHYT 

- Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT theo Mẫu số 21/BHYT

Ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh


Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Văn bản hợp nhất Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. 

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH 

Thông tin thêm