Chung tay cải cách thủ tục hành chính

21/11/2016 03:37 PM


 Bảo hiểm xã hội Việt Nam cải các hành chính


 UBND tỉnh Khánh Hòa cải cách hành chính


 Quyết định 215/BHXH-QĐ về công bố TCVN ISO 9001:2008 năm 2018  Chính sách chất lượng 2018, Mục tiêu chất lượng2018
Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng 2019


Các văn bản cải cách hành chính của cấp trên ban hành:
1. Nghị quyết 19-2016/NQ-CP
2. Quyết định 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại một số quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT
3.
Quyết định 828/QĐ-BHXH  của BHXH Việt Nam về Quy định quản lý chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

4. Quyết định 1055/QĐ-BHXH (Biểu mẫu kèm theo)về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam .
5. Quyết định 636/QĐ-BHXH, Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
6. Công văn 8236/UBND, V/v thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ
7. Nghị Định 92/2017/NĐ-CP, Sửa đồi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
8-Kế hoạch 589/KH-BHXH của BHXH Việt Nam, Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 ngành Bảo hiểm xã hội
9-Quyết định 643/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
10-Kế hoạch 650/KH-BHXH của BHXH Việt Nam, Công tác giáo dục, phổ biến giáo dục ngành BHXH năm 2018 

Các văn bản cải cách hành chính của BHXH tỉnh Khánh Hòa ban hành
1. Các quy chế phối hợp do BHXH tỉnh Khánh Hòa chủ trì
2. Quyết định 54/QĐ-BHXH V/v ban hành quy chế thực hiện cơ chế và tổ chức, hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của BHXH tỉnh Khánh Hòa
3- Quyết định 68/QĐ-BHXH V/v Ban hành chương trình công tác trọng tâm 2017 của BHXH tỉnh Khánh Hòa.
4- Quyết định 145/QĐ-BHXH, V/v ban hành quy chế quản lý, chỉ đạo Cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa.
5- Quyết định 146/QĐ-BHXH, V/v kiện toàn ban chỉ đạo và cán bộ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa
12- Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng tới năm 2020.
14- Quyết định 623/QĐ-BHXH, Ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của phòng nghiệp vụ và BHXH cấp huyện
16-Quyết Định 790/QĐ-BHXH Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa
18-Quyết Định 1253/QĐ-BHXH Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính tại BHXH Khánh Hòa
19-Thông báo 1223/TB-BHXH Thông báo cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4 của BHXH tỉnh Khánh Hòa
20-Quyết Định 112/QĐ-BHXH V/v Ban hành quy chế làm việc của BHXH tình Khánh Hòa
21-Kế hoạch 242/KH-BHXH kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
22-Kế hoạch 303/KH-BHXH, Kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH tỉnh ban hành năm 2017 
23-Chương trình 308/CTr-BHXH Công tác thông tin tuyên truyền năm 2018
24-Kế hoạch 309/KH-BHXH, Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bảo hiển xã hội Khánh Hòa năm 2018
25-Kế hoạch 355/KH-BHXH, Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
26-Công văn 371/BHXH-TNTKQTTHC, hướng dẫn theo dõi, báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
27-Công văn 467/BHXH-TCCB, V/v nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2018
29-Kế hoạch 493/KH-BHXH, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
30-Quyết định 702/QĐ-BHXH, Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
31-Quyết định 780/QĐ-BHXH, Ban hành Quy chế làm việc của BHXH tỉnh Khánh Hòa
32-

Các văn bản cải cách hành chính của BHXH Huyện
 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN