Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

09/10/2019 02:16 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1300/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

 

Theo đó, Điều 6 của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH về “Nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH Việt Nam, BHXH trong hoạt động thanh tra” được bổ sung thêm Khoản 2 là: “Công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do đơn vị được giao chức năng thanh tra thực hiện, ở Trung ương là Vụ Thanh tra - Kiểm tra, ở địa phương là Phòng Thanh tra - Kiểm tra."

Điều 20 của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH về “Tiêu chuẩn đối với Trưởng đoàn thanh, kiểm tra” được sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 là:

"2. Trưởng đoàn thanh tra của BHXH Việt Nam là Lãnh đạo Vụ Thanh tra - Kiểm tra hoặc Lãnh đạo Ban Thu; Trưởng đoàn thanh tra của BHXH tỉnh là Lãnh đạo BHXH tỉnh hoặc Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Phòng Quản lý thu, Giám đốc BHXH huyện được Giám đốc BHXH tỉnh giao làm Trưởng đoàn thanh tra và phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên hoặc giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Trưởng đoàn kiểm tra của BHXH Việt Nam là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; Trưởng đoàn kiểm tra của BHXH tỉnh là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ hoặc là Giám đốc BHXH huyện được Giám đốc BHXH tỉnh giao làm Trưởng đoàn kiểm tra."

Quyết định số 1300/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2019.

Quyết định này thay thế:

- Quyết định số 2601/QĐ-BHXH ngày 06/12/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra của BHXH TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 1484/QĐ-BHXH ngày 06/9/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra của BHXH Việt Nam;

- Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 704/QĐ-BHXH ngày 22/5/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem Quyết định số 1300/QĐ-BHXH tại đây.