Phòng Quản lý thu

29/11/2019 12:00 AM


1. Chức năng:

Phòng Quản lý thu có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; quản lý các đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; đôn đốc thu, thu nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xây dựng dự toán và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu, chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hàng năm cho Bảo hiểm xã hội huyện và Phòng Quản lý thu trên cơ sở kế hoạch được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ công tác thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và đề xuất việc sử dụng kinh phí có hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

b) Tổ chức thực hiện thu, thu nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo kế hoạch đã được phê duyệt; quản lý các đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân. Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đơn vị sử dụng lao động, người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đăng ký cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

c) Quản lý, kiểm tra, đối chiếu danh sách các đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tổng hợp, thống kê, thẩm định số đối tượng đã tham gia, số đối tượng chưa tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; xác định số tiền phải thu, số tiền đã thu, số tiền chưa thu, số tiền thu trước cho năm sau; đánh giá, phân tích tình hình về số đối tượng tham gia, mức đóng, căn cứ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

d) Quản lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm quản lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

đ) Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định.

e) Hướng dẫn sử dụng phần mềm và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

g) Phối hợp với Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chương trình, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; thực hiện công tác tiếp nhận danh sách đối tượng tham gia mới.

h) Tham mưu, phối hợp với tổ chức Công đoàn cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến khởi kiện đối với các đơn vị nợ tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

i) Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

k) Phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với tổ chức, cá nhân nợ, trốn đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Tổng hợp, theo dõi Bảo hiểm xã hội huyện về quản lý nợ. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

l) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

m) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

n) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu, thu nợ.

o) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3. Liên hệ:

Điện thoại: 0258.3827446 - 02853.810234 - 02853.3827799 - 02853.3561415
Email: qlt@khanhhoa.vss.gov.vn

Trưởng phòng Phạm Xuân Hải 0258.3827446 0905230679 haipx@khanhhoa.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Quỳnh Lan 0258.3827446 0993593368 lanntq@khanhhoa.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Thị Mỹ Lệ 0258.3827446 0935560474 lettm@khanhhoa.vss.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Hà 0258.3561415 0918978709 hant@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Nguyễn Bảo Kim 0258.3827446 0983217307 kimnb@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Trần Thị Diệu Thanh 0258.3810234 0935937393 thanhttd@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Trần Thị Tú Quyên 0258.3827799 0394391130 quyenttt@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Trần Thị Xuân Vân 0258.3827799 0905144947 vanttx@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Nguyễn Thị Thùy Dung 0258.3561415 0984164336 dungntt@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Đậu Thị Dung 0258.3561415 0983286935 dungdt@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Bùi Văn Hưng 0258.3810234 0905138580 hungbv@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Phan Thị Như Huyền Trang 0258.3810234 0905228722 trangptnh@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Đỗ Khánh Nguyên 0258.3810234 0985770984 nguyendk@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Nguyễn Trần Lan Anh 0258.3827799 0905993229 anhntl@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Huỳnh Minh Đức 0258.3561415 0914455222 duchm@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Hoàng Thị Vân 0258.3810234 0988858265 vanht@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Lê Thị Hà My 0258.3561415 0901909001 mylth@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Nguyễn Thị Thu Trang 0258.3810234 0393720326 trangntt@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Võ Thị Mai Khanh 0258.3810234 0905307939 khanhvtm@khanhhoa.vss.gov.vn
Nhân viên Bùi Thị Mỵ 0258.3827799 0914059278 mybt@khanhhoa.vss.gov.vn

Album ảnh hoạt động

  • Lượt truy cập: 101096
  • Tháng này: 1734
  • Hôm nay: 81
  • Đang trực tuyến: 829