Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông Tư (36)
Trích yếu: Thông tư 39/2017/TT-BYT, Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
Ngày ban hành:
18/10/2017
Ngày có hiệu lực:
18/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông Tư 05/2017/TT-BNV, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ ...
Ngày ban hành:
15/08/2017
Ngày có hiệu lực:
15/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 19/2017/TT-BTC Về việc Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước....
Ngày ban hành:
28/02/2017
Ngày có hiệu lực:
15/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 46/2016/TT-BYT về việc Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày có hiệu lực:
01/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần...
Ngày ban hành:
25/10/2016
Ngày có hiệu lực:
10/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 42/2016/TT/BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
Ngày ban hành:
28/12/2016
Ngày có hiệu lực:
28/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành:
14/04/2015
Ngày có hiệu lực:
14/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2
Ngày ban hành:
28/04/2011
Ngày có hiệu lực:
15/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực