Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Tỉnh Khánh Hòa (134)
Trích yếu: văn bản 942/BHXH-QLT, ngày 10/11/2016 V/v phân cấp quản lý thu đối với công ty CP thức ăn chăn nuôi Khatoco từ BHXH tỉnh về BHXH thị xã Ninh Hòa
Ngày ban hành:
10/11/2016
Ngày có hiệu lực:
10/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: văn bản số 918/BHXH-CST, ngày 04/11/2016 về việc rà soát trùng thẻ BHYT năm 2016
Ngày ban hành:
04/11/2016
Ngày có hiệu lực:
04/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 907/BHXH-CĐBHXH, ngày 31/10/2016 về thực hiện xử lý sau rà soát đối chiếu mẫu C65-HD2 với mẫu C79b-HD
Ngày ban hành:
31/10/2016
Ngày có hiệu lực:
31/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: văn bản số 888/BHXH-CST về tăng cường rà soát, cấp thẻ người dân xã đảo, huyện đảo, bãi ngang, xã miền núi đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành:
26/10/2016
Ngày có hiệu lực:
26/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản 877/BHXH-CĐBHXH về việc thực hiện kết luận thanh tra
Ngày ban hành:
20/10/2016
Ngày có hiệu lực:
20/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 857/BHXH-GĐYT về thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành
Ngày ban hành:
18/10/2016
Ngày có hiệu lực:
18/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 827/BHXH-QLT về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể
Ngày ban hành:
14/10/2016
Ngày có hiệu lực:
14/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: công văn 837/BHXH-QLT về việc giao dịch điện tử đối với BHYT HSSV năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
14/10/2016
Ngày có hiệu lực:
14/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực