Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Tỉnh Khánh Hòa (134)
Trích yếu: báo cáo số 58/BC-BHXH, báo cáo tình hình thực hiện thang lương,bảng lương và chuyển xếp lương của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013
Ngày ban hành:
19/07/2016
Ngày có hiệu lực:
19/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 56/BC-BHXH về tình hình nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đến tháng 6 năm 2016
Ngày ban hành:
13/07/2016
Ngày có hiệu lực:
13/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 507/BHXH-QLT V/v chấn chỉnh công tác quản lý Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT
Ngày ban hành:
06/07/2016
Ngày có hiệu lực:
06/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: công văn 460/BHXH-QLT V/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
21/06/2016
Ngày có hiệu lực:
21/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 431/BHXH-QLT V/v kiểm tra rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC
Ngày ban hành:
14/06/2016
Ngày có hiệu lực:
14/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 404/BHXH-CĐBHXH V/v Tăng cường quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
03/06/2016
Ngày có hiệu lực:
03/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 398/BHXH-CĐBHXH V/v thực hiện Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016
Ngày ban hành:
31/05/2016
Ngày có hiệu lực:
31/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 397/BHXH-CĐBHXH về việc thực hiện Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016
Ngày ban hành:
31/05/2016
Ngày có hiệu lực:
31/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực