Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Tỉnh Khánh Hòa (134)
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo công văn số 5435/BHXH-CSXH
Ngày ban hành:
20/01/2016
Ngày có hiệu lực:
20/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1142/QĐ-BHXH ngày 22/10/2015: Ban hành Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
22/10/2015
Ngày có hiệu lực:
22/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành
Ngày ban hành:
01/10/2015
Ngày có hiệu lực:
01/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 3170/BHXH-BT
Ngày ban hành:
24/08/2015
Ngày có hiệu lực:
24/08/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1699/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010.
Ngày ban hành:
11/05/2015
Ngày có hiệu lực:
11/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS: Quy chế Phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự..
Ngày ban hành:
08/05/2015
Ngày có hiệu lực:
08/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 777/BHXH-BT: V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT.
Ngày ban hành:
12/03/2015
Ngày có hiệu lực:
12/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4996/BHXH-CSYT: V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.
Ngày ban hành:
17/12/2014
Ngày có hiệu lực:
17/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực