Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (38)
Trích yếu: Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành:
09/06/2015
Ngày có hiệu lực:
09/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Ngày ban hành:
29/04/2015
Ngày có hiệu lực:
29/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
12/03/2015
Ngày có hiệu lực:
12/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộ
Ngày ban hành:
09/03/2015
Ngày có hiệu lực:
09/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
Ngày ban hành:
14/02/2015
Ngày có hiệu lực:
14/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
22/01/2015
Ngày có hiệu lực:
22/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
09/01/2015
Ngày có hiệu lực:
09/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Ngày ban hành:
12/01/2015
Ngày có hiệu lực:
12/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực