Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Trung ương (129)
Trích yếu: Thông tư số 46/2016/TT-BYT về việc Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày có hiệu lực:
01/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần...
Ngày ban hành:
25/10/2016
Ngày có hiệu lực:
10/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 42/2016/TT/BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
Ngày ban hành:
28/12/2016
Ngày có hiệu lực:
28/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 34/CATTT-VP ngày 02/02/2016, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.
Ngày ban hành:
02/02/2016
Ngày có hiệu lực:
02/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
05/01/2016
Ngày có hiệu lực:
05/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Cơ chế quản lý tài chính về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y t
Ngày ban hành:
27/11/2015
Ngày có hiệu lực:
27/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
17/11/2015
Ngày có hiệu lực:
17/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá
Ngày ban hành:
14/11/2015
Ngày có hiệu lực:
14/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực