Bảo hiểm xã hội Huyện Châu Thành

31/10/2016 08:49 AM


Địa chỉ: KP Minh An - TT Minh Lương - HuyệnChâu Thành

Điện thoại: 02973.836213

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Lê Văn Công                                           - Điện thoại: 02973.611707

- Phó Giám đốc: Bà Huỳnh Mỹ Phượng                             - Điện thoại: 02973.619635