Bảo hiểm xã hội Huyện An Biên

31/10/2016 09:27 AM


Địa chỉ: Khu vực III, Thị trấn Thứ Ba 

Điện thoại: 02973.881219 – 02973.510628

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Mỏng                                 - Điện thoại: 02973.3519789

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Vũ                              - Điện thoại: 02973.510628