Bảo hiểm xã hội Huyện Phú Quốc

31/10/2016 09:49 AM


Địa chỉ: 05 Mạc Cửu - KP4 - Dương Đông - Phú Quốc - Kiên Giang

Điện thoại: 02973.846552 – 02973.995242 – 02973.980857

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Lê Ngọc Chiến                                        - Điện thoại: 02973.980857

- Phó Giám đốc:  Bà Đặng Hữu Ngọc Long                       - Điện thoại: 02973.846552