TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

13/05/2016 10:31 AM


Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo trong kết luận Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT năm 2016 theo Văn bản thông báo 1597/TB-BHXH ngày 05/5/2016 của BHXH Việt Nam.


                  Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo phát biểu tại Hội nghị Giao ban khu vực phía Bắc         

 Trong các ngày từ 07 – 08/4/2016 tại Hà Nội và từ ngày 14 – 15/4/2016 tại TP Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT năm 2016. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã tới dự khai mạc và chỉ đạo Hội Nghị giao ban khu vực phía Bắc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo đã chủ trì Hội nghị tại hai khu vực.

Kết luận nêu rõ, năm 2015, BHXH các tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Cụ thể, BHXH các tỉnh đã kịp thời tham mưu với Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và tranh thủ được sự tham gia của cả hệ thống chính trị tại địa phương trong công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT, cụ thể hóa các quy định của Luật BHYT vào cuộc sống, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi người bệnh BHYT, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Quỹ BHYT năm 2015 tiếp tục được cân đối, góp phần vào quỹ dự phòng chung, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cho việc chi KCB BHYT cho các năm sau; việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh không phát hiện sai sót lớn.

Kết luận cũng chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại, bất cập như: Một số địa phương chưa chủ động trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT; Việc tham gia vào quá trình đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại nhiều địa phương chưa hiệu quả; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chi phí KCB BHYT còn một số hạn chế; …

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách BHYT trong thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo yêu cầu Ban Thực hiện chính sách BHYT tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trong thực hiện chính sách BHYT; Phối hợp với Bộ Y tế để khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC; Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các Ban, Vụ liên quan của BHXH Việt Nam nghiên cứu, giảm các biểu mẫu báo cáo…

Lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo để thực hiện tốt chính sách BHYT tại địa phương; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với cán bộ làm tốt nhiệm vụ. 

Căn cứ vào tình hình thu BHYT, dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2016 ban hành theo Quyết định số 279/QĐ-BHXH ngày 24/2/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, phối hợp với các Sở Y tế để xây dựng kế hoạch chi tiết chi quỹ khám, chữa bệnh trên địa bàn. Căn cứ kế hoạch chi tiết để tổ chức giám sát việc thực hiện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT đạt hiệu quả cao nhất. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các Sở, ban ngành trong việc thực hiện chính sách BHYT tại địa phương, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT được Thủ tướng Chính phủ và BHXH Việt Nam giao, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cân đối được quỹ khám, chữa bệnh BHYT năm 2016 và những năm tiếp theo. Thường xuyên tổ chức việc sơ kết phối hợp với các Sở, ban ngành tại địa phương để đánh giá kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm . 

Xác định rõ các tồn tại hạn chế trong thực hiện chính sách BHYT tại địa phương, chỉ ra các nguyên nhân, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại. Những vấn đề phức tạp khó giải quyết thì báo cáo, xin ý kiến của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh. 

Khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết của từng bộ phận chức năng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2016 (phân công cụ thể cán bộ thực hiện, cán bộ chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện, thời gian kết thúc, kết quả thực hiện) lưu ý tập trung vào các nội dung: phát triển đối tượng tham gia BHYT; kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người bệnh; đấu thầu thuốc, kiểm soát chi phí thuốc, vật tư y tế; thực hiện kết nối giữa cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và cơ quan BHXH. 

Tập trung thực hiện các công việc chuẩn bị cho quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2015; lưu ý thống kê các loại thuốc, vật tư y tế có giá bất thường, không thực hiện thanh toán bổ sung chi phí vượt trần, vượt quỹ đối với các loại thuốc này;

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần tập trung đầy đủ dữliệu chi phí khám, chữa bệnh BHYT hàng quý và chuẩn hóa định dạng theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam; rà soát lại kế hoạch đấu thầu thuốc 2016; rà soát lại các hợp đồng khám, chữa bệnh năm 2016, bổ sung điều khoản hợp đồng để phùhợp với đặc thù của từng cơ sở khám, chữa bệnh như trách nhiệm kiểm soát chi phí, kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT  giữa cơ sở khám, chữa bệnh vàcơ quan BHXH; thống nhất với từng cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn về phạm vi thanh toán BHYT (danh mục thuốc, danh mục dịch vụ kỹ thuật, danh mục vật tư ytế); kiểm soát số lượt, chi phí khám, chữa bệnh BHYT khi thực hiện thông tuyến huyện.

Duy trì công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn; cơ quan BHXH tự kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thực hiện./.

                                                  Nguồn website BHXH Việt Nam