BHXH Việt Nam: Phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2030

21/12/2018 07:40 AM


“Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH” là chủ đề được BHXH Việt Nam chọn để phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2030.

“Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH” là chủ đề được BHXH Việt Nam chọn để phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2030.

Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Chương trình hành động số 107-Ctr/BCSĐ ngày 16/08/2018 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, phong trào thi đua của BHXH Việt Nam nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, làm việc với ý thức trách nhiệm cao, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành BHXH nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng về chủ trương, định hướng, chính sách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW; phong trào thi đua phải được các đơn vị hưởng ứng, phát động và tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể có thể định lượng được và phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị, đồng bộ gắn kết với các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề hằng năm khác do đơn vị, BHXH Việt Nam phát động; gắn chặt kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác biểu dương, khen thưởng, việc khen thưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích và kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến có các sáng kiến, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo.

BHXH Việt Nam yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân:

Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16/08/2018 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại đơn vị để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức.

Động viên cán bộ, đảng viên, chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 125/NQ-CP; Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ.

Tổ chức chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể ở từng địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch hưởng ứng và phát động thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW gửi về Vụ Thi đua – Khen thưởng (BHXH Việt Nam) trước ngày 31/12/2018 để theo dõi, tổng hợp. Hằng năm, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua trong báo cáo tổng kết năm; tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân theo quy định hiện hành; phát hiện, giới thiệu, xây dựng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua và nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành. Tổ chức sơ kết phong trào thi đua lần 01 vào năm 2021 (gắn với tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị); tổ chức sơ kết phong trào thi đua lần 02 vào năm 2025 và tổng kết phong trào thi đua vào năm 2030, đồng thời, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam giao Vụ Thi đua- Khen thưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện phong trào thi đua; xây dựng văn bản hướng dẫn sơ kết, tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua; lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng; đề xuất với Hội đồng Thi đua- Khen thưởng BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xét tặng Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam, Bằng khen của Tổng Giám đốc và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Nguồn: Tạp chí Bảo hiểm xã hội

Album ảnh hoạt động