Ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh

21/05/2013 06:48 AM


 

Giám đốc: Vũ Mạnh Chữ - ĐT: 098 8282688  - Email: chuvm@kontum.vss.gov.vn

 

 

 Phó Giám đốc: Võ Công Đức

ĐT: 090 5061962 -

Email: ducvc@kontum.vss.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Chính

ĐT: 0913455146 - Email:

chinhnth@kontum.vss.gov.vn