Ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội

Phòng Giám định Bảo hiểm y tế

Phòng Quản lý thu

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng cấp Sổ, thẻ

Phòng Thanh tra, kiểm tra