BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

01/04/2020 06:21 AM


BHXH Việt Nam vừa có công văn số 1058/BHXH-TCCB về việc bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 gửi các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

1. Quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động các nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg; chịu trách nhiệm về công chức viên chức, NLĐ lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở; chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý.

2. Xây dựng, công khai và thực hiện phương án bố trí cho công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà; giải quyết công việc trên phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới bố trí làm việc tại công sở như: Trực cơ quan (đối với các đơn vị có trụ sở làm việc), xử lý tài liệu mật, phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết các quyền lợi về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của tổ chức, cá nhân… trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại công sở hoặc tại nhà riêng có trách nhiệm chấp hành đúng quy định theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Trung ương và địa phương.

4. BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Ngành chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với các đơn vị, địa phương phụ trách; thủ trưởng, đơn vị kịp thời báo cáo các đồng chí lãnh đạo Ngành phụ trách khi có tình huống phát sinh.

5. BHXH Việt Nam giao Văn phòng BHXH Việt Nam là đầu mối tổng hợp báo cáo (qua phòng tổng hợp, email: tonghop.vanphong@vss.gov.vn, số điện thoại: 0913590044).

6. Thời gian thực hiện các yêu cầu trên từ 0 giờ ngày 01/4/2020 và kéo dài trong vòng 15 ngày. BHXH Việt Nam đề nghị thủ tưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nguồn: BHXH Việt Nam