Danh sách đơn vị nợ BHXH (Số nợ tính đến 30/9/2017)

Đơn vị nợ BHXH năm 2016

Đơn vị nợ BHXH năm 2015

Đơn vị nợ BHXH năm 2014

Đơn vị nợ BHXH năm 2013

Đơn vị nợ BHXH năm 2012

Đơn vị nợ BHXH năm 2011

Đơn vị nợ BHXH năm 2010