BHXH Quảng Bình: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2020

BHXH Hà Tĩnh: Danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT ngoại tỉnh năm 2020

BHXH Ninh Bình: Thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020

BHXH Hà Nam: Thông báo cơ sở y tế nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020.

BHXH Thái Bình: Thông báo cơ sở y tế nhận KCB BHYT ban đầu đối với thẻ BHYT do BHXH tỉnh khác phát hành năm 2020

BHXH Hưng Yên: thông báo cơ sở KCB BHYT ban đầu năm 2020 do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ

BHXH Hải Phòng: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020

BHXH Hải Dương: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020

BHXH Bắc Ninh: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020

BHXH Vĩnh Phúc: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020