BHXH Điện Biên: Thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB Ban đầu 2020

04/02/2020 10:44 AM


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số: 1316/BHXH-GĐYT ngày 01 tháng  11  năm 2019)
TT Cơ sở khám chữa bệnh Hạng Mã số cơ sở KCB Địa chỉ
(1) (A) (B) (C) (D)
A Tuyến Trung ương và tương đương    
B Tuyến tỉnh và tương đương      
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 1 11 1 Phường Noong Bua - Thành phố  Điện Biên Phủ (Theo
Quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày
16/11/2014 của Bộ Y tế)
2 Bệnh viện Y học cổ truyền 3 11 51 Phường Mường Thanh - Thành phố  Điện Biên Phủ
C Bệnh viện đa khoa huyện và trạm y tế xã  
I Huyện Điện Biên        
1 TTYT huyện Điện Biên 3 11 11 Xã Thanh An - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
2 PK ĐKKV Mường Nhà   11 12 Xã Mường Nhà - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
3 Trạm Y tế Xã Thanh Nưa   11 15 Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
4 Trạm Y tế Xã Thanh Xương   11 17 Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
5 Trạm Y tế Xã Thanh An   11 18 Xã Thanh An - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
6 Trạm Y tế Xã Sam Mứn   11 19 Xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
7 Trạm Y tế Xã Thanh Yên   11 20 Xã Thanh Yên - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
8 Trạm Y tế Xã Mường Phăng   11 21 Xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
9 Trạm Y tế Xã Noong Luống   11 22 Xã Noong luống - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
10 Trạm Y tế Xã Thanh Hưng   11 23 Xã Thanh Hưng - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
11 Trạm Y tế Xã Thanh Chăn   11 24 Xã Thanh Chăn - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
12 Trạm Y tế Xã Noong Hẹt   11 25 Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
13 Trạm Y tế Xã Núa Ngam   11 26 Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
14 Trạm Y tế Xã Thanh Luông   11 27 Xã Thanh Luông - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
15 Trạm Y tế Xã Mường Lói   11 28 Xã Mường Lói - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
16 Trạm Y tế Xã Mường Pồn   11 29 Xã Mường Pồn - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
17 Trạm Y tế Xã Pa Thơm   11 30 Xã Pa Thơm - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
18 Trạm Y tế Xã Na Ư   11 31 Xã Na Ư - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
19 Trạm Y tế Xã Nà Nhạn   11 121 Xã Nà Nhạn - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
20 Trạm y tế xã Phu Luông   11 157 Xã Phu Luông - Huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên
21 Trạm y tế xã Pom Lót   11 158 Xã Pom Lót - Huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên
22 Trạm y tế xã Hẹ Muông   11 170 Xã Hẹ Muông - Huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên
23 Trạm y tế xã Hua Thanh   11 171 Xã Hua Thanh - Huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên
24 Trạm y tế xã Nà Tấu   11 119 Xã Nà Tấu - Huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên
II Thành phố Điện Biên Phủ        
1 TTYT Thành phố Điện Biên Phủ 3 11 002 Phường Him Lam-TP Điện Biên phủ - Tỉnh Điện Biên
2 Trạm Y tế Phường Mường Thanh   11 3 P.Mường Thanh - TP Điện Biên phủ - T. Điện Biên
3 Trạm Y tế Phường Tân Thanh   11 4 Biên
4 Trạm Y tế Phường Thanh Bình   11 5 Biên
5 Trạm Y tế Phường Him Lam   11 6 Phường Him Lam - TP Điện Biên phủ - Tỉnh Điện Biên
6 Trạm Y tế Phường Noong Bua   11 7 Biên
7 Trạm Y tế Xã Thanh Minh   11 8 Xã Thanh Minh - TP Điện Biên phủ - Tỉnh Điện Biên
8 Trạm Y tế Phường Nam Thanh   11 9 Biên
9 Trạm Y tế Phường Thanh Trường   11 10 P.Thanh Trường- TP Điện Biên phủ - Tỉnh Điện Biên
III Huyện Tuần Giáo        
1 Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo 2 11 80 Biên
2 Trạm Y tế xã Mùn Chung   11 93 Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
3 Trạm Y tế Xã Rạng Đông   11 165 Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
4 Trạm Y tế Xã Nà Sáy   11 100 Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
5 Trạm Y tế Xã Quài Cang   11 84 Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
6 Trạm Y tế Xã Quài Tở   11 85 Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
7 Trạm Y tế Xã Quài Nưa   11 86 Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
8 Trạm Y tế Xã Tỏa Tình   11 87 Xã Tỏa tình - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
9 Trạm Y tế Xã Pú Nhung   11 88 Xã Pú Nhung - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
10 Trạm Y tế Xã Tênh Phông   11 89 Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
11 Trạm Y tế Xã Ta Ma   11 90 Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
12 Trạm Y tế Xã Phình Sáng   11 91 Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
13 Trạm Y tế Xã Mường Mùn   11 92 Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
14 Trạm Y tế Xã Mường Thín   11 94 Xã Mường Thín - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
15 Trạm Y tế Xã Chiềng Sinh   11 117 Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
16 Trạm Y tế xã Chiềng Đông   11 163 Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên
17 Trạm Y tế xã Mường Khong   11 164 Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên
18 Trạm Y tế xã Pú Xi   11 166 Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên
19 Trạm Y tế xã Nà Tòng   11 167 Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên
IV Huyện Mường Ảng        
1 Trung tâm y tế huyện Mường Ảng 3 11 82 Thị trấn Mường Ảng - H. Mường Ảng - tỉnh Điện Biên
2 Phòng khám ĐKKV Búng Lao   11 83 Xã Búng Lao - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên
3 Trạm Y tế Xã Mường Lạn   11 95 Xã Mường Lạn - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên
4 Trạm Y tế Xã Ảng Cang   11 96 Xã Ảng Cang - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên
5 Trạm Y tế Xã Ảng Nưa   11 97 Xã Ảng Nưa - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên
6 Trạm Y tế Xã Ảng Tở   11 98 Xã Ảng Tở - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên
7 Trạm Y tế Xã Mường Đăng   11 99 Xã Mường Đăng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên
8 Trạm y tế xã Xuân Lao   11 138 Xã Xuân Lao - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên
9 Trạm y tế xã Nặm Lịch   11 139 Xã Nặm Lịch - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên
10 Trạm y tế xã Ngối Cáy   11 140 Xã Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên
V Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa        
1 Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa 3 11 60 Đội 6 - Mường Báng - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên
2 PKĐK KV Xá Nhè   11 103 Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
3 PKDK khu vực Tả Sìn Thàng   11 145 Xã Tả Sìn Thàng - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
4 Trạm Y tế Xã Tủa Thàng   11 63 Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
5 Trạm Y tế Xã Mường Báng   11 64 Xã Mường Báng- Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
6 Trạm Y tế Xã Trung Thu   11 65 Xã Trung Thu - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
7 Trạm Y tế Xã Mường Đun   11 66 Xã Mường Đun- Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
8 Trạm Y tế Xã Sính Phình   11 67 Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
9 Trạm Y tế Xã Sín Chải   11 69 Xã Sín Chải - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
10 Trạm Y tế Xã Huổi Só   11 70 Xã Huổi Só - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
11 Trạm Y tế Xã Tả Phìn   11 71 Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
12 Trạm Y tế Xã Lao Xả Phình   11 72 Xã Lao Xả Phình - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
13 Trạm Y tế Thị trấn huyện Tủa Chùa 11 114 Khu Thắng Lợi 2 - Thị Trấn Tủa Chùa - H. Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên
VI TT y tế Thị xã Mường Lay 3 11 045 Tổ 6 - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay tỉnh Điện
Biên
1 Trạm Y tế Phường Na Lay   11   046 Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên
2 Trạm Y tế Phường Sông Đà   11   047 Phường Sông Đà - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên
3 Trạm Y tế Xã Lay Nưa   11   049 Xã Lay Nưa - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên
VII Huyện Mường Chà        
1 TT Y tế huyện Mường Chà 3 11 048 Thị trấn Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
2 Trạm Y tế Xã Mường Tùng   11 050 Xã Mường Tùng - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
3 Trạm Y tế Xã Hừa Ngài   11 052 Xã Hừa Ngài - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
4 Trạm Y tế Xã Huổi Lèng   11 053 Xã Huổi Lèng - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
5 Trạm Y tế Xã Sá Tổng   11 054 Xã Sá Tổng - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
6 Trạm Y tế Xã Mường Mươn   11 055 Xã Mường Mươn - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
7 Trạm Y tế Xã Pa Ham   11 056 Xã Pa Ham - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
8 Trạm Y tế Thị trấn Mường Chà   11 110 Thị trấn Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
9 Trạm y tế xã Na Sang   11 137 Xã Na Sang - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
10 Trạm y tế xã Sa Lông   11 141 Xã Sa Lông - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
11 Trạm y tế xã Ma Thì Hồ   11 142 Xã Ma Thì Hồ - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
12 Trạm y tế xã Huổi Mí   11 159 Xã Huổi Mí - Huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên
13 Trạm Y tế Xã Nậm Nèn   11 160 Xã Nậm Nèn - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
VIII Huyện Mường Nhé        
1 TTYT huyện Mường Nhé 3 11 073 Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
2 Trạm Y tế Xã Sín Thầu   11 075 Xã Sín Thầu - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
3 Trạm Y tế Xã Chung Chải   11 076 Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
4 Trạm Y tế xã Nậm Kè   11 105 Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
5 Trạm Y tế Xã Quảng Lâm   11 106 Xã Quảng Lâm - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
6 Trạm y tế xã Nậm Vì   11 149 Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
7 Trạm y tế xã Pá Mỳ   11 151 Xã Pá Mỳ - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
8 Trạm y tế xã Sen Thượng   11 152 Xã Sen Thượng - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
9 Trạm y tế xã Leng Su Sìn   11 153 Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
10 Trạm y tế xã Huổi Lếch   11 175 Xã Huổi Lếch - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
11 Trạm y tế xã Mường Toong   11 074 Biên
IX Huyện Điện Biên Đông        
1 TT Y tế Huyện Điện Biên Đông 3 11 032 Thị trấn Điện Biên Đông - H. Điện Biên Đông - Tỉnh
Điện Biên
2 Trạm Y tế Xã Xa Dung   11 035 Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
3 Trạm Y tế Xã Luân Giói   11 036 Xã Luân Giói - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
4 Trạm Y tế Xã Phình Giàng   11 037 Xã Phình Giàng - H.Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
5 Trạm Y tế Xã Háng Lìa   11 038 Xã Háng Lìa - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
6 Trạm Y tế Xã Keo Lôm   11 039 Xã Keo Lôm- Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
7 Trạm Y tế Xã Chiềng Sơ   11 040 Biên
8 Trạm Y tế Xã Phì Nhừ   11 041 Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
9 Trạm Y tế Xã Na Son   11 042 Xã Na Son - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
10 Trạm Y tế Xã Pú Nhi   11 043 Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
11 Trạm Y tế Xã Noong U   11 123 Xã Noong U - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
12 Trạm Y tế Xã Pú Hồng   11 124 Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
13 Trạm Y tế Xã Tìa Dình   11 125 Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
14 Trạm Y tế Xã Mường Luân   11 126 Xã Mường Luân - H. Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
X Huyện Nậm Pồ        
1 TT Y tế huyện Nậm Pồ 3 11 061 Xã Nà Hỳ - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
2 PKĐK QDY KV Ba Chà   11 147 Xã Chà Cang - Huyện Nậm Pồ- Tỉnh Điện Biên
3 PKĐK KV Si Pa Phìn   11 131 Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
4 Trạm Y tế Xã Chà Nưa   11 058 Xã Chà Nưa - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
5 Trạm Y tế Xã Chà Tở   11 059 Xã Chà Tở - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
6 Trạm y tế xã Phìn Hồ   11 143 Xã Phìn Hồ - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
7 Trạm y tế xã Nậm Khăn   11 144 Xã Nậm Khăn - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
8 Trạm Y tế Xã Si Pa Phìn   11 057 Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ- Tỉnh Điện Biên
9 Trạm Y tế Xã Pa Tần   11 107 Xã Pa Tần - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
10 Trạm Y tế Xã Nà Khoa   11 108 Xã Nà Khoa - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
11 Trạm Y tế Xã Nà Bủng   11 109 Xã Nà Bủng - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
12 Trạm y tế xã Na Cô Sa   11 150 Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ- Tỉnh Điện Biên
13 Trạm Y tế xã Vàng Đán   11 162 Xã Vàng Đán - Huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên
14 Trạm Y tế xã Nậm Chua   11 168 Xã Nậm Chua - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
15 Trạm Y tế xã Nậm Tin   11 172 Xã Nậm Tin - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
16 Trạm Y tế xã Nậm Nhừ   11 174 Xã Nậm Nhừ - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
XI Phòng khám đa khoa Thanh Hải 4 11 169 Tổ 22, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ
XII Bệnh viện 7/5 3 11 156 Xã Thanh Hưng - Huyện Điện Biên- Tỉnh Điện Biên
XIII Phòng khám đa khoa Bình An 4 11 173 Tổ dân phố 30 – Phường Mường Thanh- Thành phố
Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên
*Ghi chú : Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2014 của
Bộ Y tế về việc Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT