BHXH Sơn La: Thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCBBĐ ngoại tỉnh năm 2020

04/02/2020 11:25 AM


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU NGOẠI TỈNH
TRÊN ĐỊA BÀN TẠI TỈNH SƠN LA NĂM 2020


( Kèm theo công văn số: 1932/BHXH-GĐBHYT ngày 08/11/2019)
STT TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỊA CHỈ MÃ CS KCB GHI CHÚ
I. THÀNH PHỐ      
1 Bệnh viện Quân y 6 Phường Chiềng Sinh - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14013 Đăng ký KCBBĐ đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý
2 Bệnh xá Công an Phường Chiềng An - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14246 Đăng ký KCBBĐ đối tượng do Bộ Công An quản lý
3 Trạm Y tế Phường Chiềng Lề Phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14023  
4 Trạm Y tế Phường Tô Hiệu Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14024  
5 Trạm Y tế Phường Quyết Thắng Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14025  
6 Trạm Y tế Phường Quyết Tâm Phường Quyết Tâm - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14026  
7 Trạm Y tế Xã Chiềng Cọ Xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14027  
8 Trạm Y tế Xã Chiềng Đen Xã Chiềng Đen - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14028  
9 Trạm Y tế Xã Chiềng Xôm Xã Chiềng Xôm - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14029  
10 Trạm Y tế Phường Chiềng An Phường Chiềng An - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14030  
11 Trạm Y tế Phường Chiềng Cơi Phường Chiềng Cơi - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14031  
12 Trạm Y tế Xã Chiềng Ngần Xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14032  
13 Trạm Y tế Xã Hua La Xã Hua La - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14033  
14 Trạm Y tế Phường Chiềng Sinh Phường Chiềng Sinh - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La 14034  
II HUYỆN MAI SƠN      
1 Bệnh viện ĐK  huyện Mai Sơn Thị trấn Hát Lót  - huyện Mai Sơn- Sơn La 14002  
2 Trạm Y tế Thị trấn Hát Lót Thị trấn Hát Lót  - huyện Mai Sơn- Sơn La 14176  
3 Trạm Y tế Xã Chiềng Sung Xã Chiềng Sung - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14177  
4 Trạm Y tế Xã Mường Bằng Xã Mường Bằng - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14178  
5 Trạm Y tế Xã Chiềng Chăn Xã Chiềng Chăn - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14179  
6 Trạm Y tế Xã Chiềng Ban Xã Chiềng Ban - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14181  
7 Trạm Y tế Xã Chiềng Mung Xã Chiềng Mung - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14182  
8 Trạm Y tế Xã Mường Bon Xã Mường Bon - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14183  
9 Trạm Y tế Xã Chiềng Chung Xã Chiềng Chung - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14184  
10 Trạm Y tế Xã Hát Lót Xã Hát Lót - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14186  
11 Trạm Y tế Xã Cò  Nòi Xã Cò Nòi - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14187  
12 Trạm Y tế Xã Chiềng Nơi Xã Chiềng Nơi - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14188  
13 Trạm Y tế Xã Chiềng Dong Xã Chiềng Dong - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14190  
14 Trạm Y tế Xã Chiềng Kheo Xã Chiềng Kheo - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14191  
15 Trạm Y tế Xã Chiềng Ve Xã Chiềng Ve - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14192  
16 Trạm Y tế Xã Chiềng Lương Xã Chiềng Lương - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14193  
17 Trạm Y tế Xã Phiêng Pằn Xã Phiêng Pằn - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14194  
18 Trạm Y tế Xã Nà Ớt Xã Nà Ớt - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14195  
19 Trạm Y tế Xã Tà Hộc Xã Tà Hộc - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14196  
20 Trạm y tế Xã Nà Bó Xã Nà Bó - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14234  
21 Trạm Y tế xã Chiềng Mai Xã Chiềng Mai - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14251  
22 Trạm Y tế xã  Mường Chanh Xã Mường Chanh - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14252  
23 Trạm Y tế xã Phiêng Cằm Xã Phiêng Cằm - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 14253  
III. HUYỆN MỘC CHÂU      
1 Bệnh viện ĐK huyện Mộc Châu Thị trấn Mộc Châu - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14003  
2 Trạm Y tế Thị trấn Mộc Châu Thị trấn Mộc Châu - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14134  
3 Trạm Y tế Thị trấn NT Mộc Châu Thị trấn NT Mộc Châu - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14135  
4 Trạm Y tế Xã Chiềng Sơn Xã Chiềng Sơn - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14136  
5 Trạm Y tế Xã Tân Hợp Xã Tân Hợp - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14137  
6 Trạm Y tế Xã Qui Hướng Xã Qui Hướng - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14138  
7 Trạm Y tế Xã Tân Lập Xã Tân Lập - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14140  
8 Trạm Y tế Xã Nà Mường Xã Nà Mường - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14141  
9 Trạm Y tế Xã Tà Lại Xã Tà Lại - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14142  
10 Trạm Y tế Xã Chiềng Hắc Xã Chiềng Hắc - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14145  
11 Trạm Y tế Xã Hua Păng Xã Hua Păng - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14146  
12 Trạm Y tế Xã Chiềng Khừa Xã Chiềng Khừa - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14149  
13 Trạm Y tế Xã Mường Sang Xã Mường Sang - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14150  
14 Trạm Y tế Xã Đông Sang Xã Đông Sang - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14151  
15 Trạm Y tế Xã Phiêng Luông Xã Phiêng Luông - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14152  
16 Trạm Y tế Xã Lóng Sập Xã Lóng Sập - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14156  
IV. HUYỆN PHÙ YÊN      
1 Bệnh viện ĐK huyện phù yên Thị trấn Phù Yên - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14004  
2 Phòng khám đa khoa Hải Hùng Thị trấn Phù Yên - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14255  
3 Trạm Y tế Thị trấn Phù Yên Thị trấn Phù Yên - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14107  
4 Trạm Y tế Xã Suối Tọ Xã Suối Tọ - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14108  
5 Trạm Y tế Xã Mường Thải Xã Mường Thải - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14109  
6 Trạm Y tế Xã Mường Cơi Xã Mường Cơi - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14110  
7 Trạm Y tế Xã Quang Huy Xã Quang Huy - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14111  
8 Trạm Y tế Xã Huy Bắc Xã Huy Bắc - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14112  
9 Trạm Y tế Xã Huy Thượng Xã Huy Thượng - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14113  
10 Trạm Y tế Xã Gia Phù Xã Gia Phù - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14115  
11 Trạm Y tế Xã Tường Phù Xã Tường Phù - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14116  
12 Trạm Y tế Xã Huy Hạ Xã Huy Hạ - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14117  
13 Trạm Y tế Xã Huy Tân Trạm Y tế Xã Huy Tân - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14118  
14 Trạm Y tế Xã Mường Lang Xã Mường Lang - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14119  
15 Trạm Y tế Xã Suối Bau Xã Suối Bau - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14120  
16 Trạm Y tế Xã Huy Tường Xã Huy Tường - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14121  
17 Trạm Y tế Xã Sập Xa Xã Sập Xa - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14123  
18 Trạm Y tế Xã Tường Thượng Xã Tường Thượng - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14124  
19 Trạm Y tế Xã Tường Tiến Xã Tường Tiến - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14125  
20 Trạm Y tế Xã Tường Phong Xã Tường Phong - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14126  
21 Trạm Y tế Xã Tường Hạ Xã Tường Hạ - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14127  
22 Trạm Y tế Xã Kim Bon Xã Kim Bon - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14128  
23 Trạm Y tế Xã Mường Bang Xã Mường Bang - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14129  
24 Trạm Y tế Xã Đá Đỏ Xã Đá Đỏ - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14130  
25 Trạm Y tế Xã Tân Phong Xã Tân Phong - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14131  
26 Trạm Y tế Xã Nam Phong Xã Nam Phong - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14132  
27 Trạm Y tế Xã Bắc Phong Xã Bắc Phong - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14133  
28 Trạm Y tế Mường Do Xã Mường Do - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14254  
29 Trạm Y tế Xã Tân Lang Xã Tân Lang - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La 14241  
V HUYỆN THUẬN CHÂU      
1 Bệnh viện ĐK huyện Thuận Châu Thị trấn Thuận Châu - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14005  
2 Trạm Y tế Thị trấn Thị trấn Thuận Châu - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14048  
3 Trạm Y tế Xã Phổng Lái Xã Phổng Lái - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14049  
4 Trạm Y tế Xã Mường É Xã Mường É - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14050  
5 Trạm Y tế Xã Chiềng Pha Xã Chiềng Pha - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14051  
6 Trạm Y tế Xã Chiềng La Xã Chiềng La - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14052  
7 Trạm Y tế Xã Chiềng Ngàm Xã Chiềng Ngàm - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14053  
8 Trạm Y tế Xã Liệp Tè Xã Liệp Tè - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14054  
9 Trạm Y tế Xã É Tòng Xã É Tòng - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14055  
10 Trạm Y tế Xã Phổng Lập Xã Phổng Lập - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14056  
11 Trạm Y tế Xã Phổng Lăng Xã Phổng Lăng - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14057  
12 Trạm Y tế Xã Chiềng Ly Xã Chiềng Ly - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14058  
13 Trạm Y tế Xã Nong Lay Xã Nong Lay - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14059  
14 Trạm Y tế Xã Mường Khiêng Xã Mường Khiêng - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14060  
15 Trạm Y tế Xã Mường Bám Xã Mường Bám - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14061  
16 Trạm Y tế Xã Long Hẹ Xã Long Hẹ - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14062  
17 Trạm Y tế Xã Chiềng Bôm Xã Chiềng Bôm - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14063  
18 Trạm Y tế Xã Thôm Mòn Xã Thôm Mòn - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14064  
19 Trạm Y tế Xã Tông Lạnh Xã Tông Lạnh - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14065  
20 Trạm Y tế Xã Tông Cọ Xã Tông Cọ - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14066  
21 Trạm Y tế Xã Bó Mười Xã Bó Mười - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14067  
22 Trạm Y tế Xã Púng Tra Xã Púng Tra - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14069  
23 Trạm Y tế Xã Chiềng Pấc Xã Chiềng Pấc - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14070  
24 Trạm Y tế Xã Nậm Lầu Xã Nậm Lầu - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14071  
25 Trạm Y tế Xã Bon Phặng Xã Bon Phặng - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14072  
26 Trạm Y tế Xã Co Tòng Xã Co Tòng - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14073  
27 Trạm Y tế Xã Muổi Nọi Xã Muội Nọi - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14074  
28 Trạm Y tế Xã Pá Lông Xã Pá Lông - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14075  
29 Trạm Y tế Xã Bản Lầm Xã Bản Lầm - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14076  
30 Trạm Y tế xã Co Mạ Xã Co Mạ- huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 14249  
VI HUYỆN YÊN CHÂU      
1 Bệnh viện ĐK huyện Yên Châu Thị trấn Yên Châu - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14006  
2 Trạm Y tế Thị trấn Yên Châu Thị trấn Yên Châu - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14161  
3 Trạm Y tế Xã Chiềng Đông Xã Chiềng Đông - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14162  
4 Trạm Y tế Xã Sặp Vạt Xã Sặp Vạt - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14163  
5 Trạm Y tế Xã Chiềng Sàng Xã Chiềng Sàng - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14164  
6 Trạm Y tế Xã Chiềng Pằn Xã Chiềng Pằn - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14165  
7 Trạm Y tế Xã Viêng Lán Xã Viêng Lán - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14166  
8 Trạm Y tế Xã Chiềng Hặc Xã Chiềng Hặc - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14167  
9 Trạm Y tế Xã Mường Lựm Xã Mường Lựm - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14168  
10 Trạm Y tế Xã Chiềng On Xã Chiềng On - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14169  
11 Trạm Y tế Xã Yên Sơn Xã Yên Sơn - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14170  
12 Trạm Y tế Xã Chiềng Khoi Xã Chiềng Khoi - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14171  
13 Trạm Y tế Xã Tú Nang Xã Tú Nang - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14172  
14 Trạm Y tế Xã Lóng Phiêng Xã Lóng Phiêng - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14173  
15 Trạm Y tế xã Phiêng Khoài Xã Phiêng Khoài - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14250  
16 Trạm Y tế Xã Chiềng Tương Xã Chiềng Tương - huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La 14175  
VII HUYỆN SÔNG MÃ      
1 Bệnh viện ĐK huyện Sông Mã Thị Trấn Sông Mã - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14007  
2 Trạm Y tế Thị trấn Sông Mã Thị Trấn Sông Mã - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14197  
3 Trạm Y tế Xã Bó Sinh Xã Bó Sinh - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14198  
4 Trạm Y tế Xã Pú Pẩu Xã Pú Pẩu - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14199  
5 Trạm Y tế Xã Chiềng Phung Xã Chiềng Phung - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14200  
6 Trạm Y tế Xã Chiềng En Xã Chiềng En - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14201  
7 Trạm Y tế Xã Nậm Ty Xã Nậm Ty - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14203  
8 Trạm Y tế Xã Đứa Mòn Xã Đứa Mòn - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14204  
9 Trạm Y tế Xã Yên Hưng Xã Yên Hưng - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14205  
10 Trạm Y tế Xã Chiềng Sơ Xã Chiềng Sơ - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14206  
11 Trạm Y tế Xã Nà Nghịu Xã Nà Nghịu - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14207  
12 Trạm Y tế Xã Nậm Mằn Xã Nậm Mằn - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14208  
13 Trạm Y tế Xã Chiềng Khoong Xã Chiềng Khoong - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14209  
14 Trạm Y tế Xã Chiềng Cang Xã Chiềng Cang - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14210  
15 Trạm Y tế Xã Huổi Một Xã Huổi Một - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14211  
16 Trạm Y tế Xã Mường Sai Xã Mường Sai - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14212  
17 Trạm Y tế Xã Mường Cai Xã Mường Cai - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14213  
18 Trạm Y tế Xã Mường Hung Xã Mường Hung - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14214  
19 Trạm y tế xã Chiềng Khương Xã Chiềng Khương - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14244  
20 Trạm y tế xã Mường Lầm Xã Mường Lầm - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La 14245  
VIII HUYỆN QUỲNH NHAI      
1 Bệnh viện ĐK huyện Quỳnh Nhai Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai-  Sơn La 14008  
2 Trạm Y tế Xã Mường Chiên Xã Mường Chiên - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 14035  
3 Trạm Y tế Xã Cà Nàng Xã Cà Nàng - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 14036  
4 Trạm Y tế Xã Chiềng Khay Xã Chiềng Khay - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 14037  
5 Trạm Y tế Xã Pá Ma-Pha Khinh Xã Pá Ma Pha Khinh - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 14038  
6 Trạm Y tế Xã Chiềng Ơn Xã Chiềng Ơn - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 14041  
7 Trạm Y tế Xã Mường Giàng Xã Mường Giàng - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 14042  
8 Trạm Y tế Xã Chiềng Bằng Xã Chiềng Bằng - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 14043  
9 Trạm Y tế Xã Mường Sại Xã Mường Sại - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 14044  
10 Trạm Y tế Xã Nậm ét Xã Nậm ét - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 14045  
11 Trạm Y tế Xã Chiềng Khoang Xã Chiềng Khoang - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 14047  
12 Trạm y tế xã Mường Giôn Xã Mường Giôn - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 14243  
IX HUYỆN MƯỜNG LA      
1 Bệnh Viện ĐK huyện Mường La Thị trấn Ít Ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14009  
2 Trạm Y tế Thị trấn Ít Ong Thị trấn Ít Ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14077  
3 Trạm Y tế Xã Nậm Giôn Xã Nậm Giôn - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14078  
4 Trạm Y tế Xã Chiềng Lao Xã Chiềng Lao - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14079  
5 Trạm Y tế Xã Hua Trai Xã Hua Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14080  
6 Trạm Y tế Xã Ngọc Chiến Xã Ngọc Chiến - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14081  
7 Trạm Y tế Xã Mường Trai Xã Mường Trai - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14082  
8 Trạm Y tế Xã Nậm Păm Xã Nậm Păm - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14083  
9 Trạm Y tế Xã Chiềng Muôn Xã Chiềng Muôn - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14084  
10 Trạm Y tế Xã Chiềng Ân Xã Chiềng Ân - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14085  
11 Trạm Y tế Xã Pi Toong Xã Pi Toong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14086  
12 Trạm Y tế Xã Chiềng Công Xã Chiềng Công - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14087  
13 Trạm Y tế Xã Tạ Bú Xã Tạ Bú - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14088  
14 Trạm Y tế Xã Chiềng San Xã Chiềng San - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14089  
15 Trạm Y tế Xã Mường Bú Xã Mường Bú - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14090  
16 Trạm Y tế Xã Chiềng Hoa Xã Chiềng Hoa - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14091  
17 Trạm Y tế Xã Mường Chùm Xã Mường Chùm - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 14092  
X HUYỆN BẮC YÊN      
1 Bệnh viện ĐK huyện Bắc Yên Thị trấn Bắc Yên - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14010  
2 Trạm Y tế Thị trấn Bắc Yên Thị trấn Bắc Yên - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14093  
3 Trạm Y tế Xã Phiêng Ban Xã Phiêng Ban - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14094  
4 Trạm Y tế Xã Hang Chú Xã Hang Chú - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14095  
5 Trạm Y tế Xã Xím Vàng Xã Xím Vàng - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14096  
6 Trạm Y tế Xã Tà Xùa Xã Tà Xùa - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14097  
7 Trạm Y tế Xã Pắc Ngà Xã Pắc Ngà - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14098  
8 Trạm Y tế Xã Chim Vàn Xã Chim Vàn - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14100  
9 Trạm Y tế Xã Mường Khoa Xã Mường Khoa - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14101  
10 Trạm Y tế Xã Song Pe Xã Song Pe - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14102  
11 Trạm Y tế Xã Hồng Ngài Xã Hồng Ngài - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14103  
12 Trạm Y tế Xã Tạ Khoa Xã Tạ Khoa - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14104  
13 Trạm Y tế Xã Phiêng Côn Xã Phiêng Côn - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14105  
14 Trạm Y tế Xã Chiềng Sại Xã Chiềng Sại - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14106  
15 Trạm y tế Xã Háng Đồng Xã Háng Đồng - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14232  
16 Trạm y tế Xã Hua Nhàn Xã Hua Nhàn - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14233  
17 Trạm y tế Xã Làng Chếu Xã Làng Chếu - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La 14248  
XI HUYỆN VÂN HỒ      
1 Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên huyện Mộc châu Thị trấn Nông trường Mộc Châu - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La 14-011  
2 Trạm Y tế Xã Suối Bàng Xã Suối Bàng - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14139  
3 Trạm Y tế Xã Song Khủa Xã Song Khủa - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14143  
4 Trạm Y tế Xã Liên Hoà Xã Liên Hoà - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14144  
5 Trạm Y tế Xã Tô Múa Xã Tô Múa - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14147  
6 Trạm Y tế Xã Mường Tè Xã Mường Tè - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14148  
7 Trạm Y tế Xã Chiềng Khoa Xã Chiềng Khoa - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14153  
8 Trạm Y tế Xã Mường Men Xã Mường Men - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14154  
9 Trạm Y tế Xã Quang Minh Xã Quang Minh - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14155  
10 Trạm Y tế Xã Vân Hồ Xã Vân Hồ - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14157  
11 Trạm Y tế Xã Lóng Luông Xã Lóng Luông - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14158  
12 Trạm Y tế Xã Chiềng Yên Xã Chiềng Yên - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14159  
13 Trạm Y tế Xã Xuân Nha Xã Xuân Nha - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14160  
14 Trạm y tế xã Tân Xuân Xã Tân Xuân - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14228  
15 Trạm y tế xã Chiềng Xuân Xã Chiềng Xuân - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La 14229  
XII. HUYỆN SỐP CỘP      
1 Bệnh viện ĐK huyện Sốp Cộp Xã Sốp Cộp - huyện Sốp Cộp - Sơn La 14015  
2 Trạm Y tế Xã Sam Kha Xã Sam Kha - huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La 14216  
3 Trạm Y tế Xã Púng Bánh Xã Púng Bánh - huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La 14217  
4 Trạm Y tế Xã Sốp Cộp Xã Sốp Cộp - huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La 14218  
5 Trạm Y tế Xã Dồm Cang Xã Dồm Cang - huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La 14219  
6 Trạm Y tế Xã Nậm Lạnh Xã Nậm Lạnh - huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La 14220  
7 Trạm Y tế Xã Mường Lèo Xã Mường Lèo - huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La 14221  
8 Trạm Y tế Xã Mường Và Xã Mường Và - huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La 14222  
9 Trạm Y tế Xã Mường Lạn Xã Mường Lạn - huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La 14223