BHXH Vĩnh Phúc: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020

05/02/2020 09:04 AM


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TIẾP NHẬN ĐKKCB BAN ĐẦU CHO ĐỐI TƯỢNG NGOẠI TỈNH NĂM 2019
(Kèm theo công văn số 1677/BHXH-GĐBHYT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc)
STT Tên cơ sở KCB Mã cơ sở KCB Địa chỉ Phạm vi KCB
I Thành phố Vĩnh Yên      
1 Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt 26193 Xã Định Trung -TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc KCB nội trú, ngoại trú
2 Trung tâm y tế TP Vĩnh Yên 26008 Phường Tích Sơn -TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc KCB nội trú, ngoại trú
3 TYT xã Định Trung (TTYT TP Vĩnh Yên) 26806 Xã Định Trung -TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
4 TYT phường Đồng Tâm (TTYT TP Vĩnh Yên) 26808 Phường Đồng Tâm -TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
5 TYT phường Hội Hợp (TTYT TP Vĩnh Yên) 26809 Phường Hội Hợp -TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
6 TYT xã Thanh Trù (TTYT TP Vĩnh Yên) 26810 Xã Thanh Trù -TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
7 Phòng khám đa khoa Sinh Hậu 26047 Phưòng Liên Bảo - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
8 Phòng khám đa khoa tư nhân Bạch Mai 26057 Phưòng Liên Bảo - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
9 Phòng khám  Hà Tiên 26911 Xã Định Trung -TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
II Huyện Lập Thạch      
1 Trung tâm y tế huyện Lập Thạch 26002 Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc KCB nội trú, ngoại trú
2 TYT thị trấn Hoa Sơn 26039 Thị trấn Hoa Sơn - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
3 TYT xã Tử Du (TTYT huyện Lập Thạch) 26201 Xã Tử Du  - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
4 TYT xã Sơn Đông (TTYT huyện Lập Thạch) 26202 Xã Sơn Đông   - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
5 TYT xã Liên Hòa (TTYT huyện Lập Thạch) 26204 Xã Liên Hòa  - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
6 Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Bình (TTYT huyện Lập Thạch) 26043 Xã Bắc Bình - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
7 TYT xã Quang Sơn (TTYT huyện Lập Thạch) 26208 Xã Quang Sơn - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
8 TYT xã Tiên Lữ (TTYT huyện Lập Thạch) 26210 Xã Tiên Lữ - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
9 TYT thị trấn Lập Thạch (TTYT huyện Lập Thạch) 26216 Thị trấn Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
10 TYT xã Vân Trục (TTYT huyện Lập Thạch) 26217 Xã Vân Trục - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
11 TYT xã Văn Quán (TTYT huyện Lập Thạch) 26218 Xã Văn Quán - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
12 TYT xã Liễn Sơn (TTYT huyện Lập Thạch) 26220 Xã Liễn Sơn - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
13 TYT xã Hợp Lý (TTYT huyện Lập Thạch) 26222 Xã Hợp Lý - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
14 TYT xã Ngọc Mỹ (TTYT huyện Lập Thạch) 26224 Xã Ngọc Mỹ - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
15 TYT xã Đồng Ích (TTYT huyện Lập Thạch) 26225 Xã Đồng Ích - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
16 TYT xã Đình Chu (TTYT huyện Lập Thạch) 26227 Xã Đình Chu  - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
17 TYT xã Bắc Bình (TTYT huyện Lập Thạch) 26229 Xã Bắc Bình  - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
18 TYT xã Thái Hòa (TTYT huyện Lập Thạch) 26230 Xã Thái Hòa  - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
19 TYT xã Bàn Giản (TTYT huyện Lập Thạch) 26232 Xã Bàn Giản  - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
20 TYT xã Triệu Đề (TTYT huyện Lập Thạch) 26233 Xã Triệu Đề  - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
21 TYT xã Xuân Lôi (TTYT huyện Lập Thạch) 26236 Xã Xuân Lôi  - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
22 TYT xã Xuân Hòa (TTYT huyện Lập Thạch) 26239 Xã Xuân Hòa  - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
23 Phòng khám đa khoa Tâm Đức 26063 Thị trấn Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
III Huyện Sông Lô      
1 TTYT huyện Sông Lô 26003 Xã Nhạo Sơn - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc KCB nội trú, ngoại trú
2 Phòng khám đa khoa khu vực Lãng Công (TTYT huyện Sông Lô) 26042 Xã Lãng Công  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
3 TYT xã Lãng Công (TTYT Huyện Sông Lô) 26203 Xã Lãng Công  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
4 TYT xã Tứ Yên (TTYT Huyện Sông Lô) 26205 Xã Tứ Yên  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
5 TYT xã Tân Lập (TTYT Huyện Sông Lô) 26206 Xã Tân Lập - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
6 TYT TT Tam Sơn (TTYT Huyện Sông Lô) 26207 Thị trấn Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
7 TYT xã Đồng Thịnh (TTYT Huyện Sông Lô) 26209 Xã Đồng Thịnh  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
8 TYT xã Đôn Nhân (TTYT Huyện Sông Lô) 26211 Xã Đôn Nhân  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
9 TYT xã Đồng Quế (TTYT Huyện Sông Lô) 26214 Xã Đồng Quế  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
10 TYT xã Nhân Đạo (TTYT Huyện Sông Lô) 26215 Xã Nhân Đạo  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
11 TYT xã Bạch Lưu (TTYT Huyện Sông Lô) 26223 Xã Bạch Lưu  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
12 TYT xã Như Thụy (TTYT Huyện Sông Lô) 26221 Xã Như Thụy  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
13 TYT xã Hải Lựu (TTYT Huyện Sông Lô) 26226 Xã Hải Lựu  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
14 TYT xã Cao Phong (TTYT Huyện Sông Lô) 26228 Xã Cao Phong  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
15 TYT xã Đức Bác (TTYT Huyện Sông Lô) 26231 Xã Đức Bác  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
16 TYT xã Nhạo Sơn (TTYT Huyện Sông Lô) 26234 Xã Nhạo Sơn  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
17 TYT xã Phương Khoan (TTYT Huyện Sông Lô) 26235 Xã Phương Khoan  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
18 TYT xã Yên Thạch (TTYT Huyện Sông Lô) 26237 Xã Yên Thạch  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
19 TYT xã Quang Yên (TTYT Huyện Sông Lô) 26238 Xã Quang Yên  - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
IV Huyện Tam Dương      
1 Trung tâm y tế huyện Tam Dương 26004 Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc KCB nội trú, ngoại trú
2 TYT xã Thanh Vân (TTYT huyện Tam Dương) 26401 Xã Thanh Vân  - Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
3 TYT xã Hướng Đạo (TTYT huyện Tam Dương) 26402 Xã Hướng Đạo -Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
4 TYT xã Hoàng Đan (TTYT huyện Tam Dương) 26403 Xã Hoàng Đan  - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
5 TYT xã Vân Hội (TTYT huyện Tam Dương) 26404 Xã Vân Hội  - Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
6 TYT xã Kim Long (TTYT huyện Tam Dương) 26405 Xã Kim Long  - Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
7 TYT xã Đạo Tú (TTYT huyện Tam Dương) 26406 Xã Đạo Tú  - Huyện Tam Dương -Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
8 TYT xã An Hòa (TTYT huyện Tam Dương) 26407 Xã An Hòa  - Huyện Tam Dương -Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
9 TYT thị trấn Hợp Hòa (TTYT huyện Tam Dương) 26407 Thị trấn Hợp Hòa  - Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
10 TYT xã Hợp Thịnh (TTYT huyện Tam Dương) 26410 Xã Hợp Thịnh  - Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
11 TYT xã Hoàng Lâu (TTYT huyện Tam Dương) 26412 Xã Hoàng Lâu  - Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
12 TYT xã Đồng Tĩnh (TTYT huyện Tam Dương) 26410 Xã Đồng Tĩnh  - Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
13 TYT xã Duy Phiên (TTYT huyện Tam Dương) 26415 Xã Duy Phiên  - Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
14 TYT xã Hoàng Hoa (TTYT huyện Tam Dương) 26416 Xã Hoàng Hoa  -Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
15 Phòng khám đa khoa Hữu Nghị Hà Nội 26064 Số 8A, phố Me,Thị trấn Hợp Hòa  - Huyện Tam Dương-
Tỉnh Vĩnh Phúc
Chỉ KCB ngoại trú
V Huyện Vĩnh Tường      
1 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường 26005 Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc KCB nội trú, ngoại trú
2 Phòng khám đa khoa khu vực Chấn Hưng (TTYT huyện Vĩnh Tường) 26028 Xã Chấn Hưng - Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
3 Phòng khám đa khoa khu vực Tân Cương (TTYT huyện Vĩnh Tường) 26041 Xã Tân Cương - Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
4 Phòng khám đa khoa Nam Long 26061 Xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
5 TYT xã Thượng Trưng (TTYT huyện Vĩnh Tường) 26501 Xã Thượng Trưng  - Huyện Vĩnh Tường-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
6 TYT xã Tuân Chính (TTYT huyện Vĩnh Tường) 26502 Xã Tuân Chính  - Huyện Vĩnh Tường-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
7 TYT xã Tân Cương (TTYT huyện Vĩnh Tường) 26503 Xã Tân Cương  - Huyện Vĩnh Tường-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
8 TYT xã Tân Tiến (TTYT huyện Vĩnh Tường) 26504 Xã Tân Tiến  - Huyện Vĩnh Tường-Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
9 TYT xã An Tường (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26505 Xã An Tường- Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
10 TYT xã Tam Phúc (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26506 Xã Tam Phúc- Huyện vĩnh Tường-  Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
11 TYT xã Phú Thịnh (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26507 Xã Phú Thịnh- Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
12 TYT Thị trấn Tứ Trưng (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26508 Xã Tứ Trưng- Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
13 TYT xã Bình Dương (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26509 Xã Bình Dương- Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
14 TYT xã Kim Xá (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26510 Xã Kim Xá - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
15 TYT xã Việt Xuân (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26511 Xã Việt Xuân - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
16 TYT xã Chấn Hưng (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26512 Xã Chấn Hưng - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
17 TYT xã Vĩnh Thịnh (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26513 Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
18 TYT xã Lý Nhân (TYTT Huyện Vĩnh Tường) 26514 Xã Lý Nhân - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
19 TYT xã Phú Đa (TYTT Huyện Vĩnh Tường) 26515 Xã Phú Đa - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
20 TYT xã Đại Đồng (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26516 Xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
21 TYT xã Vĩnh Sơn (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26517 Xã Vĩnh Sơn - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
22 TYT xã Lũng Hoà (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26518 Xã Lũng Hoà - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
23 TYT xã Bồ Sao (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26519 Xã Bồ Sao - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
24 TYT xã Cao Đại (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26520 Xã Cao Đại - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
25 TYT xã Yên Lập (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26521 Xã Yên Lập - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
26 TYT xã Thổ Tang (TTYT Huyện Vĩnh Tương) 26522 Xã Thổ Tang - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
27 TYT xã Nghĩa Hưng (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26523 Xã Nghĩa Hưng - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
28 TYT xã Ngũ Kiên (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26524 Xã Ngũ Kiên - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
29 TYT xã Vĩnh Ninh (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26525 Xã Vĩnh Ninh - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
30 TYT xã Yên Bình (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26526 Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
31 TYT xã Vũ Di (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26527 Xã Vũ Di - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
32 TYT xã Vân Xuân (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26528 Xã Vân Xuân - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
33 TYT TT Vĩnh Tường (TTYT Huyện Vĩnh Tường) 26529 TT Vĩnh Tường - Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
VI Huyện Yên Lạc      
1 TTYT Huyện Yên Lạc 26006 TT Yên Lạc - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc KCB nội trú, ngoại trú
2 TYT xã Đại Tự (TTYT Huyện Yên Lạc) 26601 Xã Đại Tự - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
3 TYT xã Yên Phương (TTYT Huyện Yên Lạc) 26602 Xã Yên Phương - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
4 TYT xã Nguyệt Đức (TTYT Huyện Yên Lạc) 26603 Xã Nguyệt Đức - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
5 TYT xã Liên Châu (TTYT Huyện Yên Lạc) 26604 Xã Liên Châu - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
6 TYT xã Văn Tiến (TTYT Huyện Yên Lạc) 26605 Xã Văn Tiến - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
7 TYT xã Yên Đồng (TTYT Huyện Yên Lạc) 26606 Xã Yên Đồng - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
8 TYT xã Trung Kiên (TTYT Huyện Yên Lạc) 26607 Xã Trung Kiên - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
9 TYT xã Đồng Cương (TTYT Huyện Yên Lạc) 26608 Xã Đồng Cương - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
10 TYT xã Hồng Phương (TTYT Huyện Yên Lạc) 26609 Xã Hồng Phương - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
11 TYT xã Tam Hồng (TTYT Huyện Yên Lạc) 26610 Xã Tam Hồng - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
12 TYT xã Bình Định (TTYT Huyện Yên Lạc) 26611 Xã Bình Định - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
13 TYT xã Trung Hà (TTYT Huyện Yên Lạc) 26612 Xã Trung Hà - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
14 TYT xã Trung Nguyên (TTYT Huyện Yên Lạc) 26613 Xã Trung Nguyên - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
15 TYT xã Hồng Châu (TTYT Huyện Yên Lạc) 26614 Xã Hồng Châu - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
16 TYT xã Tề Lỗ (TTYT Huyện Yên Lạc) 26615 Xã Tề Lỗ - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
17 TYT xã Đồng Văn (TTYT Huyện Yên Lạc) 26616 Xã Đồng Văn - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
18 TYT TT  Yên Lạc (TTYT Huyện Yên Lạc) 26617 TT Yên Lạc - Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
VII Huyện Bình Xuyên      
1 TTYT Huyện Bình Xuyên 26007 Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc KCB nội trú, ngoại trú
2 TYT TT Gia Khánh (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26701 TT Gia Khánh - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
3 TYT xã Tam Hợp (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26702 Xã Tam Hợp - Huyện  Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
4 TYT xã Bá Hiến (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26704 Xã Bá Hiến - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
5 TYT xã Tân Phong (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26705 Xã Tân Phong - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
6 TYT xã Phú Xuân (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26706 Xã Phú Xuân - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
7 TYT xã Đạo Đức (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26707 Xã Đạo Đức - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
8 TYT xã Sơn Lôi (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26708 Xã Sơn Lôi - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
9 TYT xã Hương Sơn (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26709 Xã Hương Sơn - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
10 TYT xã Quất Lưu (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26710 Xã Quất lưu - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
11 TYT xã Thiện Kế (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26711 Xã Thiện Kế - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
12 TYT xã Thanh Lãng (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26712 Xã Thanh Lãng - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
13 TYT TT Hương Canh (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26713 TT Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
14 TYT Xã Trung Mỹ (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26714 Xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
15 PKĐK khu vực Quang Hà (TTYT Huyện Bình Xuyên) 26715 Xã Gia Khánh - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
16 Phòng khám đa khoa Thăng Long 26056 TT Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
VIII Thị xã Phúc Yên      
3 Bệnh viên Giao thông vận tải Vĩnh Phúc 26021 Xã Tiền Châu - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc KCB nội trú, ngoại trú
2 TTYT thành phố  Phúc Yên 26025 Phường Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc KCB nội trú, ngoại trú
3 TYT xã Nam Viêm (TTYT TX Phúc Yên) 26908 Xã Nam Viêm - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
4 TYT xã Tiền Châu (TTYT TX Phúc Yên) 26909 Xã Tiền Châu - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
5 PKĐK khu vực Xuân Hoà (TTYT TX Phúc Yên) 26038 Phường Xuân Hoà - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
6 TYT phường Phúc Thắng (TTYT TX Phúc Yên) 26904 Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
7 TYT xã Ngọc Thanh (TTYT TX Phúc Yên) 26906 Xã Ngọc Thanh - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
8 TYT xã Cao Minh (TTYT TX Phúc Yên) 26907 Xã Cao Minh - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
9 Phòng khám đa khoa tư nhân Hà Thành 26045 Phường Xuân Hoà - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
10 Phòng khám đa khoa Phúc Thắng 26050 Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
IX Huyện Tam Đảo      
1 TTYT Huyện Tam Đảo 26026 Xã Hợp Châu - Huyện  Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc KCB nội trú, ngoại trú
2 PKĐK khu vực Đạo Trù (TTYT Huyện Tam Đảo) 26048 Xã Đạo Trù - Huyện  Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
3 TYT TT Tam Đảo (TTYT Huyện Tam Đảo) 26101 TT Tam Đảo - Huyện  Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
4 TYT xã Hợp Châu (TTYT Huyện Tam Đảo) 26102 Xã Hợp Châu - Huyện  Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
5 TYT xã Đại Đình (TTYT Huyện Tam Đảo) 26103 Xã Đại Đình - Huyện  Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
6 TYT xã Hồ Sơn (TTYT Huyện Tam Đảo) 26104 Xã Hồ Sơn - Huyện  Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
7 TYT xã Tam Quan (TTYT Huyện Tam Đảo) 26105 Xã Tam Quan - Huyện  Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
8 TYT Xã Minh Quang (TTYT Huyện Tam Đảo) 26106 Xã Minh Quang - Huyện  Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
9 TYT xã Yên Dương (TTYT Huyện Tam Đảo) 26107 Xã Yên Dương - Huyện  Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
10 TYT xã Đạo Trù (TTYT Huyện Tam Đảo) 26108 Xã Đạo Trù - Huyện  Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú
11 TYT xã Bồ Lý (TTYT Huyện Tam Đảo) 26109 Xã Bồ lý - Huyện  Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ KCB ngoại trú