BHXH Bắc Ninh: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020

05/02/2020 10:38 AM


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ TẠI TỈNH BẮC NINH NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA
BỆNH BHYT BAN ĐẦU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DO TỈNH KHÁC PHÁT HÀNH THẺ BHYT NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 2137 /BHXH-GĐBHYT ngày 18/11/2019 của BHXH tỉnh Bắc Ninh)
TT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
KCB
Tuyến
CMKT
Thành phố Bắc Ninh
1 Bệnh viện Da Liễu Xã Hòa Long, Thành phố Bác Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 27020 Tỉnh
2 Bệnh viện Sản nhi tỉnh
Bắc Ninh
Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh 27174 Tỉnh
3 Bệnh viện YHCT và
PHCN tỉnh Bắc ninh
Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 27026 Tỉnh
4 Trung tâm kiểm soát
bệnh tật tỉnh Bắc Ninh
Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 27025 Tỉnh
5 Bệnh viện đa khoa tư
nhân Kinh Bắc
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 27165 Huyện
6 Bệnh viện đa khoa Kinh
bắc II
Đồng rền- Khu 5- đại phúc- BN 27184 Huyện
7 Bệnh viện đa khoa Hồng
Phúc Bắc Ninh
Cụm công nghiệp Võ Cường- Phường Võ Cường- Thành phố Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh 27189 Huyện
8 Phòng khám đa khoa
Nhân Đức
Khu Lãm Làng, P Vân Dương, TP
Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
27190 Huyện
9 Trung tâm y tế thành phố
Bắc Ninh
Phường Vệ An,Thành phố Bắc
Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
27001 Huyện
10 Trạm y tế phường Đại
Phúc
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27033
11 Trạm y tế phường Đáp
Cầu
Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27028
12 Trạm y tế phường Hạp
Lĩnh
Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27083
13 Trạm y tế phường Khúc
Xuyên
Phường Khúc Xuyên, Thành phố
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27051
14 Trạm y tế phường Kinh
Bắc
Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27030
15 Trạm y tế phường Ninh
Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27034
16 Trạm y tế phường Suối
Hoa
Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27035
17 Trạm y tế phường Thị
Cầu
Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27029
18 Trạm y tế phường Tiền
An
Phường Tiền An, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27032
19 Trạm y tế phường Vạn
An
Phường Vạn An, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27048
20 Trạm y tế phường Vệ An Phường Vệ An, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27031
21 Trạm y tế phường Võ
Cường
Phường Võ Cường, Thành phố
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27036
22 Trạm y tế phường Vũ
Ninh
Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27027
23 Trạm y tế xã Hòa Long Xã Hòa Long, Thành phố Bác
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27044
24 Trạm y tế xã Khắc Niệm Xã Khắc Niệm, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27081
25 Trạm y tế xã Kim Chân Xã Kim Chân, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27058
26 Trạm y tế xã Nam Sơn Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27068
27 Trạm y tế xã Phong Khê Xã Phong Khê, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27054
28 Trạm y tế xã Vân Dương Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh
27063
29 Phòng khám đa khoa Tâm Phúc (Công ty TNHH Châu Cầu)  Số 99 Ngô Tất Tố - phường Kinh  Bắc - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh 27180  
Huyện Gia Bình
1 Phòng Khám Đa Khoa
Thuận An
Thôn Cầu Đào - Nhân Thắng - H Gia Bình - T Bắc Ninh 27188 Huyện
2 Trung tâm y tế huyện Gia
Bình
Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia
Bình, Tỉnh Bắc Ninh
27006 Huyện
3 Trạm y tế Thị trấn Gia
Bình
Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia
Bình, Tỉnh Bắc Ninh
27124
4 Trạm y tế xã Vạn Ninh Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình,
Tỉnh Bắc Ninh
27125
5 Trạm y tế xã Thái Bảo Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình,
Tỉnh Bắc Ninh
27126
6 Trạm y tế xã Cao Đức Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình,
Tỉnh Bắc Ninh
27128
7 Trạm y tế xã Đại Lai Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh
Bắc Ninh
27129
8 Trạm y tế xã Song Giang Xã Song Giang, Huyện Gia Bình,
Tỉnh Bắc Ninh
27130
9 Trạm y tế xã Bình Dương Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình,
Tỉnh Bắc Ninh
27131
10 Trạm y tế xã Lãng Ngâm Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình,
Tỉnh Bắc Ninh
27132
11 Trạm y tế xã Nhân Thắng Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình,
Tỉnh Bắc Ninh
27133
12 Trạm y tế xã Xuân Lai Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình,
Tỉnh Bắc Ninh
27134
13 Trạm y tế xã Đông Cứu Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình,
Tỉnh Bắc Ninh
27135
14 Trạm y tế xã Đại Bái Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh
Bắc Ninh
27136
15 Trạm y tế xã Giang Sơn Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình,
Tỉnh Bắc Ninh
27127
16 Trạm y tế xã Quỳnh Phú Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình,
Tỉnh Bắc Ninh
27137
Huyện Lương Tài
1 Trung tâm y tế huyện
Lương Tài
Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh 27003 Huyện
2 Trạm y tế Thị trấn Thứa Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27138
3 Trạm y tế xã An Thịnh Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27139
4 Trạm y tế Xã Trung
Kênh
Xã Trung Kênh, Huyện Lương
Tài, Tỉnh Bắc Ninh
27140
5 Trạm y tế xã Phú Hòa Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27141
6 Trạm y tế xã Mỹ Hương Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27142
7 Trạm y tế xã Tân Lãng Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27143
8 Trạm y tế xã Quảng Phú Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27144
9 Trạm y tế xã Trừng Xá Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27145
10 Trạm y tế xã Lai Hạ Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27146
11 Trạm y tế Xã Trung
Chính
Xã Trung Chính, Huyện Lương
Tài, Tỉnh Bắc Ninh
27147
12 Trạm y tế xã Minh Tân Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27148
13 Trạm y tế xã Phú Lương Xã Phú Lương, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27150
14 Trạm y tế xã Lâm Thao Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27151
15 Trạm y tế xã Bình Định Xã Bình Định, Huyện Lương Tài,
Tỉnh Bắc Ninh
27149
Huyện Quế Võ
1 Phòng khám đa khoa Tuấn Thành Châu Cầu - TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 27177 Huyện
  Phòng khám đa khoa Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ,    
2 Thiện Nhân tỉnh Bắc Ninh 27666 Huyện
  Trung tâm y tế huyện Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh    
3 Quế Võ   27008 Huyện
  Trạm y tế xã Đào Viên Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ,    
4   Tỉnh Bắc Ninh 27073
  Trạm y tế xã Chi Lăng Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ,    
5   Tỉnh Bắc Ninh 27077
  Trạm y tế xã Hán Quảng Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ,    
6   Tỉnh Bắc Ninh 27078
  Trạm y tế xã Phương Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ,    
7 Liễu Tỉnh Bắc Ninh 27161
  Trạm y tế xã Nhân Hòa Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ,    
8   Tỉnh Bắc Ninh 27059
  Trạm y tế xã Ngọc Xá Xã Ngọc xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh    
9   Bắc Ninh 27069
  Trạm y tế xã Việt Thống Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ,    
10   Tỉnh Bắc Ninh 27056
  Trạm y tế xã Mộ Đạo Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ, Tỉnh    
11   Bắc Ninh 27075
  Trạm y tế xã Phù Lương Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ,    
12   Tỉnh Bắc Ninh 27064
  Trạm y tế xã Bằng An Xã Bằng An Huyện Quế Võ, Tỉnh    
13   Bắc Ninh 27070
  Trạm y tế xã Đức Long Xã Đức Long, Huyện Quế Võ,    
14   Tỉnh Bắc Ninh 27076
  Trạm y tế xã Việt Hùng Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ,    
15   Tỉnh Bắc Ninh 27067
  Trạm y tế thị trấn Phố Xã thị trấn Phố Mới, Huyện Quế    
16 mới Võ, Tỉnh Bắc Ninh 27055
  Trạm y tế xã Đại Xuân Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ,    
17   Tỉnh Bắc Ninh 27057
  Trạm y tế xã Yên Giả Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ, Tỉnh    
18   Bắc Ninh 27074
  Trạm y tế xã Châu Phong Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ,    
19   Tỉnh Bắc Ninh 27070
  Trạm y tế xã Quế Tân Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Tỉnh    
20   Bắc Ninh 27062
  Trạm y tế xã Bồng Lai Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ,    
21   Tỉnh Bắc Ninh 27071
  Trạm y tế xã Phù Lãng Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, 27065  
    Tỉnh Bắc Ninh    
22      
23 Trạm y tế xã Bằng An Xã Bằng An Huyện Quế Võ, Tỉnh
Bắc Ninh
27070
24 Trạm y tế xã Cách Bi Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ, Tỉnh
Bắc Ninh
27072
25 Trạm y tế xã Phương
Liễu
Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ,
Tỉnh Bắc Ninh
27161
Huyện Thuận Thành
1 Bệnh viện đa khoa Ngã
Tư Hồ
Thị Trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc
Ninh
27166 Huyện
2 Phòng khám đa khoaTâm
Đức
Phố Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh 27185 Huyện
3 Trung tâm y tế huyện
Thuận Thành
Xã Gia Đông, Huyện Thuận
Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27007 Huyện
4 Trạm y tế Thị trấn Hồ Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành,
Tỉnh Bắc Ninh
27106
5 Trạm y tế xã Hoài
Thượng
Xã Hoài Thượng, Huyện Thuận
Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27107
6 Trạm y tế xã Đại Đồng
Thành
Xã Đại Đồng Thành, Huyện
Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27108
7 Trạm y tế xã Mão Điền Xã Mão Điền, Huyện Thuận
Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27109
8 Trạm y tế xã Song Hồ Xã Song Hồ, Huyện Thuận Thành,
Tỉnh Bắc Ninh
27110
9 Trạm y tế xã Đình Tổ Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành,
Tỉnh Bắc Ninh
27111
10 Trạm y tế xã An Bình Xã An Bình, Huyện Thuận Thành,
Tỉnh Bắc Ninh
27112
11 Trạm y tế xã Trí Quả Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành,
Tỉnh Bắc Ninh
27113
12 Trạm y tế xã Gia Đông Xã Gia Đông, Huyện Thuận
Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27114
13 Trạm y tế xã Thanh
Khương
Xã Thanh Khương, Huyện Thuận
Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27115
14 Trạm y tế xã Xuân Lâm Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận
Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27117
15 Trạm y tế xã Hà Mãn Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành,
Tỉnh Bắc Ninh
27118
16 Trạm y tế xã Ngũ Thái Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận
Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27119
17 Trạm y tế xã Nguyệt Đức Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận
Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27120
18 Trạm y tế xã Ninh Xá Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành,
Tỉnh Bắc Ninh
27121
19 Trạm y tế xã Nghĩa Đạo Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận
Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27122
20 Trạm y tế xã Song Liễu Xã Song Liễu, Huyện Thuận
Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27123
21 Trạm y tế xã Trạm Lộ Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành,
Tỉnh Bắc Ninh
27116
Huyện Tiên Du
1 Phòng khám đa khoa Hà
Nội - Bắc Ninh
Đường 295 Xã Hoàn Sơn - Huyện
Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh
27183 Huyện
2 Phòng khám đa khoa Tuệ
Tĩnh
Đường TS5, KCN Tiên Sơn, xã
Hoàn Sơn, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
27186 Huyện
3 Trung tâm y tế huyện
Tiên Du
Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh
27002 Huyện
4 Trạm y tế Thị trấn Lim Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
27079
5 Trạm y tế xã Phú Lâm Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
27080
6 Trạm y tế xã Nội Duệ Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh
Bắc Ninh
27082
7 Trạm y tế xã Liên Bão Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
27084
8 Trạm y tế xã Hiên Vân Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
27085
9 Trạm y tế xã Hoàn Sơn Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
27086
10 Trạm y tế xã Lạc Vệ Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh
Bắc Ninh
27087
11 Trạm y tế xã Việt Đoàn Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
27088
12 Trạm y tế xã Tân Chi Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh
Bắc Ninh
27090
13 Trạm y tế xã Đại Đồng Xã  Đại Đồng, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
27091
14 Trạm y tế xã Tri Phương Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
27092
15 Trạm y tế xã Minh Đạo Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
27093
16 Trạm y tế xã Cảnh Hưng Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
27094
17 Trạm y tế xã Phật Tích Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
27089
Thị xã Từ Sơn
1   Sơn - Bắc Ninh 27182 Huyện
2 Phòng khám đa khoa Phúc An thuộc Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 27179 Huyện
3 Trung tâm y tế Thị xã Từ Sơn Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27004 Huyện
4 Trạm y tế xã Tam Sơn Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27096
5 Trạm y tế xã Tương Giang Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27098
6 Trạm y tế phường Tân Hồng Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27103
7 Trạm y tế xã Phù Chẩn Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27105
8 Trạm y tế phường Trang Hạ Phường Trang Hạ,Thị xã Tứ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27171
9 Trạm y tế phường Đông Ngàn Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27095
10 Trạm y tế xã Hương Mạc Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27097
11 Trạm y tế phường Đồng Nguyên Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27101
12 Trạm y tế phường Châu Khê Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27102
13 Trạm y tế phường Đình Bảng Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27104
14 Trạm y tế phường Đồng Kỵ Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27100
15 Trạm y tế xã Phù Khê Xã Phù Khê, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 27099
Huyện Yên Phong
1 Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Yên Phong Lô CN20 KCN Yên Phong 1, Huyên  Yên Phong 27172 Huyện
2 Phòng khám đa khoa Quang Việt Phố Chờ - TT Chờ - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh 27181 Huyện
3 Phòng khám đa khoa Hữu Phúc Đường 286, Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 27190 Huyện
4 Trung tâm y tế huyện Yên Phong Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh 
27005 Huyện
5 Trạm y tế xã Tam Giang Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 27040
6 Trạm y tế xã Dũng Liệt Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh
27038
7 Trạm y tế xã Tam Đa Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh
27039
8 Trạm y tế xã Yên Trung Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh
27041
9 Trạm y tế xã Thụy Hòa Xã Thụy Hòa, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh
27042
10 Trạm y tế xã Hòa Tiến Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh
27043
11 Trạm y tế xã Đông Tiến Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh
27045
12 Trạm y tế xã Yên Phụ Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh
27046
13 Trạm y tế xã Đông Phong Xã Đông Phong, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh
27049
14 Trạm y tế xã Văn Môn Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh
27052
15 Trạm y tế xã Đông Thọ Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh
27053
16 Trạm y tế Xã TrungNghĩa Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh
27047
17 Trạm y tế Thị trấn Chờ Thị trấn Chờ, Yên Phong, Tỉnh
Bắc Ninh
27037
18 Trạm y tế xã Long Châu Xã Long Châu, Yên Phong, Tỉnh
Bắc Ninh
27050