BHXH Lai Châu thông báo cơ sở y tế nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020

04/02/2020 11:03 AM


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ
KCB BAN ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 1424/BHXH-GĐYT ngày 19 tháng 11 năm 2019
của BHXH tỉnh Lai Châu)
Stt Tên cơ sở KCB Mã cơ sở KCB Hạng
BV
Địa chỉ
I Thành phố Lai Châu      
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu 12096 2 Phường Đông Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu
2 Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu 12122 3 Phường Đông Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu
3 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai
Châu
12121 3 Phường Đông Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu
4 Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu 12102 3 Phường Quyết Thắng, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu
5 Trạm y tế xã San Thàng 12104 4 Xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
6 Trạm y tế xã Nậm Loỏng 12105 4 Xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
7 Trạm y tế phường Tân Phong 12106 4 Phường Tân Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu
8 Trạm y tế phường Đoàn Kết 12107 4 Phường Đoàn Kết, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu
9 Trạm y tế phường Quyết Thắng 12108 4 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu
10 Trạm y tế phường Quyết Tiến 12139 4 Phường Quyết Thắng, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu
11 Trạm y tế phường Đông Phong 12140 4 Phường Đông Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu
II Huyện Tam Đường
1 Trung tâm y tế huyện Tam Đường 12001 3 Thị trấn Tam Đường, huyện Tam
Đường, tỉnh Lai Châu
2 Trạm y tế xã Bình Lư 12002 4 Xã Bình Lư, huyện Tam Đường
3 Trạm y tế xã Tả Lèng 12005 4 Xã Tả Lèng, huyện Tam Đường
4 Trạm y tế xã Bản Bo 12032 4 Xã Bản Bo, huyện Tam Đường
5 Trạm y tế thị trấn Tam Đường 12035 4 Thị trấn Tam Đường, huyện Tam
Đường
6 Trạm y tế xã Bản Giang 12037 4 Xã Bản Giang, huyện Tam Đường
7 Trạm y tế xã Bản Hon 12039 4 Xã Bản Hon, huyện Tam Đường
8 Trạm y tế xã Sùng Phài 12040 4 Xã Sùng Phài, huyện Tam Đường
9 Trạm y tế xã Hồ Thầu 12041 4 Xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường
10 Trạm y tế xã Khun Há 12042 4 Xã Khun Há, huyện Tam Đường
11 Trạm y tế xã Thèn Sin 12043 4 Xã Thèn Sin, huyện Tam Đường
12 Trạm y tế xã Nùng Nàng 12045 4 Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường
13 Trạm y tế xã Nà Tăm 12046 4 Xã Nà Tăm, huyện Tam Đường
14 Trạm y tế xã Sơn Bình 12048 4 Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường
15 Trạm y tế xã Giang Ma 12098 4 Xã Giang Ma, huyện Tam Đường
III Huyện Tân Uyên
1 Trung tâm y tế huyện Tân Uyên 12101 3 Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
2 Trạm y tế xã Pắc Ta 12008 4 Xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên
3 Trạm y tế xã Nậm Cần 12009 4 Xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên
4 Trạm y tế xã Mường Khoa 12084 4 Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên
5 Trạm y tế thị trấn Tân Uyên 12085 4 Thị trấn Tân Uyên
6 Trạm y tế xã Hố Mít 12086 4 Xã Hố Mít, huyện Tân Uyên
7 Trạm y tế xã Tà Mít 12093 4 Xã Tà Mít, huyện Tân Uyên
8 Trạm y tế xã Nậm Sỏ 13094 4 Xã Nậm Sỏ , huyện Tân Uyên
9 Trạm y tế xã Thân Thuộc 12097 4 Xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên
10 Trạm y tế xã Phúc Khoa 12114 4 Xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên
11 Trạm y tế xã Trung Đồng 12117 4 Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên
IV Huyện Than Uyên
1 Trung tâm y tế huyện Than Uyên 12016 3 Thị trấn Than Uyên, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu
2 Trạm y tế xã Pha Mu 12010 4 Xã Pha Mu, huyện Than Uyên
3 Trạm y tế xã Mường Kim 12011 4 Xã Mường Kim, huyện Than Uyên
4 Trạm y tế xã Hua Nà 12044 4 Xã Hua Nà, huyện Than Uyên
5 Trạm y tế xã Mường Than 12087 4 Xã Mường Than, huyện Than Uyên
6 Trạm y tế xã Mường Cang 12088 4 Xã Mường Cang, huyện Than Uyên
7 Trạm y tế xã Ta Gia 12089 4 Xã Ta Gia, huyện Than Uyên
8 Trạm y tế xã Khoen On 12090 4 Xã Khoen On, huyện Than Uyên
9 Trạm y tế xã Tà Hừa 12091 4 Xã Tà Hừa, huyện Than Uyên
10 Trạm y tế xã Mường Mít 12092 4 Xã Mường Mít, huyện Than Uyên
11 Trạm y tế thị trấn Than Uyên 12109 4 Thị trấn Than Uyên, huyện Than
Uyên
12 Trạm y tế xã Phúc Than 12115 4 Xã Phúc Than, huyện Than Uyên
13 Trạm y tế xã Tà Mung 12116 4 Xã Tà Mung, huyện Than Uyên
V Huyện Phong Thổ      
1 Trung tâm y tế huyện Phong Thổ 12013 3 Thị trấn Phong Thổ
2 Phòng khám đa khoa khu vực
Dào San
12003 4 Xã Dào San, huyện Phong Thổ
3 Phòng khám đa khoa khu vực
Mường So
12118 4 Xã Mường So, huyện Phong Thổ
4 Trạm y tế xã Mù Sang 12117 4 Xã Mù Sang, huyện Phong Thổ
5 Trạm y tế xã Nậm Xe 12118 4 Xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ
6 Trạm y tế xã Sin Suối Hồ 12020 4 Xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ
7 Trạm y tế xã Pa Vây Sử 12021 4 Xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ
8 Trạm y tế xã Bản Lang 12022 4 Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ
9 Trạm y tế xã Vàng Ma Chải 12023 4 Xã Vàng Ma Chải, huyện Phong
Thổ
10 Trạm y tế xã Hoang Thèn 12024 4 Xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ
11 Trạm y tế xã Ma Ly Pho 12025 4 Xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ
12 Trạm y tế xã Tông Qua Lìn 12026 4 Xã Tông Qua Lìn, huyện Phong Thổ
13 Trạm y tế xã Khổng Lào 12027 4 Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ
14 Trạm y tế xã Sì Lờ Lầu 12029 4 Xã Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ
15 Trạm y tế xã Mồ Sì San 12030 4 Xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ
16 Trạm y tế xã Ma Li Chải 12031 4 Xã Ma Li Chải, huyện Phong Thổ
17 Trạm y tế xã thị trấn Phong Thổ 12034 4 Thị trấn Phong Thổ
18 Trạm y tế xã Lản Nhì Thàng 12036 4 Xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong
Thổ
19 Trạm y tế xã Huổi Luông 12060 4 Xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ
VI Huyện Sìn Hồ      
1 Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ 12014 3 Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ
2 Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ
(cơ sở 2)
12095 3 Xã Pa Há, huyện Sìn Hồ
3 Trạm y tế thị trấn Sìn Hồ 12033 4 Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ
4 Trạm y tế xã Ma Quai 12047 4 Xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ
5 Trạm y tế xã Phăng Sô Lin 12049 4 Xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ
6 Trạm y tế xã Noong Hẻo 12050 4 Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ
7 Trạm y tế xã Tả Phìn 12051 4 Xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ
8 Trạm y tế xã Làng Mô 12052 4 Xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ
9 Trạm y tế xã Hồng Thu 12053 4 Xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ
10 Trạm y tế xã Căn Co 12054 4 Xã Căn Co, huyện Sìn Hồ
11 Trạm y tế xã Nậm Cuổi 12055 4 Xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ
12 Trạm y tế xã Nậm Tăm 12056 4 Xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ
13 Trạm y tế xã Nậm Hăn 12057 4 Xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ
14 Trạm y tế xã Nậm Cha 12058 4 Xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ
15 Trạm y tế xã Pu Sam Cáp 12059 4 Xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ
16 Trạm y tế xã Tủa Sín Chải 12061 4 Xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ
17 Trạm y tế xã Phìn Hồ 12063 4 Xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ
18 Trạm y tế xã Tả Ngảo 12065 4 Xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ
19 Trạm y tế xã Nậm Mạ 12066 4 Xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ
20 Trạm y tế xã Sà Dề Phìn 12067 4 Xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ
21 Trạm y tế xã Pa Tần 12099 4 Xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ
22 Trạm y tế xã Chăn Nưa 12100 4 Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ
23 Trạm y tế xã Lùng Thàng 12130 4 Xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ
24 Trạm y tế xã Pa Khóa 12131 4 Xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ
VII Huyện Mường Tè      
1 Trung tâm y tế huyện Mường Tè 12015 3 Thị trấn Mường Tè
2 Phòng khám đa khoa khu vực
Mường Tè xã
12103 4 Xã Mường Tè, huyện Mường Tè
3 Phòng khám đa khoa khu vực Ka
Lăng
12110 4 Xã Ka Lăng, huyện Mường Tè
4 Trạm y tế thị trấn Mường Tè 12028 4 Thị trấn Mường Tè
5 Trạm y tế xã Bum Nưa 12070 4 Xã Bun Nưa, huyện Mường Tè
6 Trạm y tế xã Bum Tở 12072 4 Xã Bun Tở, huyện Mường Tè
7 Trạm y tế xã Mường Tè 12073 4 Xã Mường Tè, huyện Mường Tè
8 Trạm y tế xã Mù Cả 12074 4 Xã Mù Cả, huyện Mường Tè
9 Trạm y tế xã Thu Lũm 12076 4 Xã Thu Lũm, huyện Mường Tè
10 Trạm y tế xã Nậm Khao 12077 4 Xã Nậm Khao, huyện Mường Tè
11 Trạm y tế xã Kan Hồ 12078 4 Xã Kan Hồ, huyện Mường Tè
12 Trạm y tế xã Tà Tổng 12080 4 Xã Tà Tổng, huyện Mường Tè
13 Trạm y tế xã Pa ủ 12081 4 Xã Pa ủ, huyện Mường Tè
14 Trạm y tế xã Pa Vệ Sử 12082 4 Xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè
15 Trạm y tế xã Tá Bạ 12133 4 Xã Tá Bạ, huyện Mường Tè
16 Trạm y tế xã Vàng San 12134 4 Xã Vàng San, huyện Mường Tè
VIII Huyện Nậm Nhùn      
1 Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn 12135 3 Thị trấn Nậm Nhùn
2 Trạm y tế xã Mường Mô 12007 4 Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn
3 Trạm y tế xã Nậm Manh 12062 4 Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn
4 Trạm y tế xã Nậm Ban 12064 4 Xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn
5 Trạm y tế xã Lê Lợi 12068 4 Xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn
6 Trạm y tế xã Pú Đao 12069 4 Xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn
7 Trạm y tế xã Hua Bum 12079 4 Xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn
8 Trạm y tế xã Nậm Hàng 12083 4 Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn
9 Trạm y tế thị trấn Nậm Nhùn 12132 4 Thị trấn Nậm Nhùn
10 Trạm y tế xã Trung Chải 12136 4 Xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn
11 Trạm y tế xã Nậm Chà 12137 4 Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn
12 Trạm y tế xã Nậm Pì 12138 4 Xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn