BHXH Quảng Ninh: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020

04/02/2020 08:53 PM


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB NHẬN ĐKBĐ TỈNH NGOÀI NĂM 2020
(Kèm theo CV số 3110./BHXH-GĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2019 )
STT Tên cơ sở KCB BHYT Mã cơ sở Ghi chú
Thành phố Hạ Long    
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
2 Bệnh viện Bãi Cháy 22002 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
3 Phòng khám đa khoa KV Cao Xanh- Hạ Long 22003 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
4 Phòng khám đa khoa KV Hà Tu - Hạ Long 22005 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
5 Trung tâm y tế Thành phố Hạ Long 22031 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế phường Đại Yên - Hạ Long 22058 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế phường Việt Hưng - Hạ Long 22059 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế phường Hà Lầm - Hạ Long 22087 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
9 Trạm y tế phường Cao Thắng- Hạ Long 22088 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
10 Trạm y tế phường Hà Khánh- Hạ Long 22179 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
11 Trạm y tế phường Hà Trung- Hạ Long 22183 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
12 Trạm y tế phường Tuần Châu- Hạ Long 22159 TP.Hạ Long- T.Quảng Ninh
Thành phố Móng Cái    
1 Trung tâm y tế Thành phố Móng Cái 22027 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
2 Trạm y tế phường Bình Ngọc - Móng Cái 22081 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
3 Trạm y tế xã Hải Tiến - Móng Cái 22082 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
4 Trạm y tế xã Hải Xuân - Móng Cái 22255 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế phường Hải Hoà - Móng Cái 22256 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế phường Hải Yên - Móng Cái 22257 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế xã Hải Đông - Móng Cái 22258 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế xã Quảng Nghĩa - Móng Cái 22259 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
9 Trạm y tế xã Vạn Ninh - Móng Cái 22260 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
10 Trạm y tế xã Hải Sơn - Móng Cái 22261 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
11 Trạm y tế xã Bắc Sơn - Móng Cái 22262 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
12 Trạm y tế xã Vĩnh Thực - Móng Cái 22263 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
13 Trạm y tế xã Vĩnh Trung - Móng Cái 22264 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
14 Trạm y tế phường Trà Cổ - Móng Cái 22265 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
15 Trạm y tế phường Trần Phú - Móng Cái 22267 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
16 Trạm y tế phường Ka Long - Móng Cái 22269 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
17 Trạm y tế phường Ninh Dương - Móng Cái 22266 TP.Móng Cái- T.Quảng Ninh
Thành phố Cẩm Phả    
1 Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả 22007 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
2 Trạm y tế phường Quang Hanh- Cẩm Phả 22008 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
3 Trạm y tế phường Cẩm Phú- Cẩm Phả 22009 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
4 Trạm y tế phường Mông Dương- Cẩm Phả 22010 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế phường Cửa Ông - Cẩm Phả 22011 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
6 Bệnh viện đa khoa Khu vực Cẩm Phả 22095 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế phường Cẩm Thạch - Cẩm Phả 22103 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế phường Cẩm Trung - Cẩm Phả 22128 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
9 Trạm y tế phường Cẩm Tây- Cẩm phả 22132 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
10 Trạm y tế phường Cẩm Đông - Cẩm Phả 22133 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
11 Trạm y tế phường Cẩm Sơn-Cẩm Phả 22140 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
12 Trạm y tế phường Cẩm Thủy - Cẩm Phả 22241 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
13 Trạm y tế phường Cẩm Bình- Cẩm Phả 22245 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
14 Trạm y tế xã Cộng Hòa - Cẩm Phả 22248 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
15 Trạm y tế xã Cẩm Hải - Cẩm Phả 22249 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
16 Trạm y tế xã Dương Huy - Cẩm Phả 22250 TP.Cẩm Phả- T.Quảng Ninh
Thành phố Uông Bí    
1 Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông bí 22030 Các đối tượng thuộc Khoản 2, Điều 9, TT số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015. TP. Uông Bí- T.Quảng Ninh
2 Trung tâm y tế Thành phố Uông Bí 22012 TP.Uông Bí- T.Quảng Ninh
3 Phòng khám đa khoa KV Nam Khê- Uông Bí 22013 TP.Uông Bí- T.Quảng Ninh
4 Trạm y tế phường Bắc Sơn- Uông Bí 22014 TP.Uông Bí- T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế phường Phương Nam - Uông Bí 22202 TP.Uông Bí- T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế xã Thượng Yên Công - Uông Bí 22203 TP.Uông Bí- T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế phường Phương Đông - Uông bí 22271 TP.Uông Bí- T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế xã Điền Công - Uông bí 22286 TP.Uông Bí- T.Quảng Ninh
9 Trạm y tế phường Yên Thanh- Uông Bí 22297 TP.Uông Bí- T.Quảng Ninh
10 Trạm y tế phường Thanh Sơn - Uông Bí 22317 TP.Uông Bí- T.Quảng Ninh
Huyện Bình Liêu    
1 Trung tâm y tế huyện Bình Liêu 22025 H.Bình Liêu-T.Quảng Ninh
2 Trạm y tế xã Húc Động - Bình Liêu 22086 H.Bình Liêu-T.Quảng Ninh
3 Trạm y tế xã Đồng Văn- Bình Liêu 22089 H.Bình Liêu-T.Quảng Ninh
4 Phòng khám đa khoa KV Hoành Mô - Bình Liê u    22090 H.Bình Liêu-T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế xã Đồng Tâm- Bình Liêu 22091 H.Bình Liêu-T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế xã Lục Hồn- Bình Liêu 22092 H.Bình Liêu-T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế xã Vô Ngại- Bình Liêu 22093 H.Bình Liêu-T.Quảng Ninh
Huyện Tiên Yên    
1 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên 22022 H.Tiên Yên-T.Quảng Ninh
2 Trạm y tế xã Đông Ngũ - Tiên Yên 22083 H.Tiên Yên-T.Quảng Ninh
3 Trạm y tế xã Đồng Rui - Tiên Yên 22142 H.Tiên Yên-T.Quảng Ninh
4 Trạm y tế xã Điền Xá - Tiên Yên 22234 H.Tiên Yên-T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế xã Phong Dụ - Tiên Yên 22235 H.Tiên Yên-T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế xã Hải Lạng - Tiên Yên 22237 H.Tiên Yên-T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế xã Đại Dực - Tiên Yên 22238 H.Tiên Yên-T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế xã Hà Lâu - Tiên Yên 22239 H.Tiên Yên-T.Quảng Ninh
9 Trạm y tế xã Đại Thành- Tiên Yên 22332 H.Tiên Yên-T.Quảng Ninh
Huyện Đầm Hà    
1 Trung tâm y tế huyện Đầm Hà 22024 H.Đầm Hà-T.Quảng Ninh
2 Trạm y tế xã Tân Lập - Đầm Hà 22099 H.Đầm Hà-T.Quảng Ninh
3 Trạm y tế xã Quảng Lâm - Đầm Hà 22252 H.Đầm Hà-T.Quảng Ninh
4 Trạm y tế xã Dực Yên - Đầm Hà 22272 H.Đầm Hà-T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế xã Đại Bình - Đầm Hà 22273 H.Đầm Hà-T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế xã Đầm Hà - Đầm Hà 22274 H.Đầm Hà-T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế xã Quảng Lợi - Đầm Hà 22275 H.Đầm Hà-T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế xã Quảng An - Đầm Hà 22276 H.Đầm Hà-T.Quảng Ninh
Huyện Hải Hà    
1 Trung tâm y tế huyện Hải Hà 22023 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
2 Trạm y tế xã Quảng Điền - Hải Hà 22204 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
3 Trạm y tế xã Quảng Long- Hải Hà 22205 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
4 Trạm y tế xã Quảng Minh- Hải Hà 22206 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế xã Quảng Thịnh- Hải Hà 22207 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế xã Quảng Phong- Hải Hà 22209 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế xã Quảng Chính- Hải Hà 22211 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế xã Đường Hoa - Hải Hà 22212 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
9 Trạm y tế xã Tiến Tới - Hải Hà 22213 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
10 Trạm y tế xã Quảng Thành- Hải Hà 22215 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
11 Trạm y tế xã Quảng Thắng- Hải Hà 22216 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
12 Trạm y tế xã Quảng Đức- Hải Hà 22217 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
13 Trạm y tế xã Quảng Sơn- Hải Hà 22218 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
14 Trạm y tế xã Cái Chiên- Hải Hà 22219 H.Hải Hà-T.Quảng Ninh
Huyện Ba Chẽ    
1 Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ 22026 H.Ba Chẽ-T.Quảng Ninh
2 Trạm y tế xã Minh Cầm - Ba Chẽ 22075 H.Ba Chẽ-T.Quảng Ninh
3 Trạm y tế xã Đạp Thanh- Ba Chẽ 22076 H.Ba Chẽ-T.Quảng Ninh
4 Trạm y tế xã Thanh Lâm- Ba Chẽ 22077 H.Ba Chẽ-T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế xã Thanh Sơn- Ba Chẽ 22078 H.Ba Chẽ-T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế xã Đồn Đạc- Ba Chẽ 22079 H.Ba Chẽ-T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế xã Nam Sơn- Ba Chẽ 22080 H.Ba Chẽ-T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế xã Lương Mông- Ba Chẽ 22270 H.Ba Chẽ-T.Quảng Ninh
Huyện Vân Đồn    
1 Trung tâm y tế huyện Vân Đồn 22021 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
2 Trạm y tế xã Quan Lạn - Vân Đồn 22066 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
3 Trạm y tế xã Ngọc Vừng - Vân Đồn 22067 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
4 Trạm y tế xã Bản Sen - Vân Đồn 22068 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế xã Thắng Lợi - Vân Đồn 22069 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế xã Minh Châu - Vân Đồn 22070 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế xã Đông Xá - Vân Đồn 22141 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế xã Hạ Long - Vân Đồn 22145 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
9 Trạm y tế xã Đài Xuyên - Vân Đồn 22229 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
10 Trạm y tế xã Bình Dân - Vân Đồn 22230 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
11 Trạm y tế xã Đoàn Kết - Vân Đồn 22231 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
12 Trạm y tế xã Vạn Yên - Vân Đồn 22232 H.Vân Đồn-T.Quảng Ninh
Huyện Hoành Bồ    
1 Trung tâm y tế huyện Hoành Bồ 22020 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
2 Trạm y tế xã Lê Lợi - Hoành Bồ 22071 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
3 Trạm y tế xã Thống Nhất - Hoành Bồ 22072 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
4 Trạm y tế xã Sơn Dương - Hoành Bồ 22073 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế xã Hòa Bình - Hoành Bồ 22221 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế xã Vũ Oai - Hoành Bồ 22222 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế xã Tân Dân - Hoành Bồ 22223 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế xã Dân Chủ - Hoành Bồ 22224 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
9 Trạm y tế xã Bằng Cả - Hoành Bồ 22225 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
10 Trạm y tế xã Kỳ Thượng - Hoành Bồ 22226 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
11 Trạm y tế xã Đồng Lâm - Hoành Bồ 22227 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
12 Trạm y tế xã Đồng Sơn - Hoành Bồ 22228 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
13 Phòng khám đa khoa KV Quảng La- Hoành Bồ 22281 H.Hoành Bồ-T.Quảng Ninh
Thị xã Đông Triều    
1 Trung tâm y tế thị xã Đông Triều 22015 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
2 Phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê 22016 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
3 Trạm y tế xã Tràng Lương - Đông Triều 22040 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
4 Trung tâm y tế Than khu vực Mạo Khê 22042 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế xã Bình Dương - Đông Triều 22049 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế xã Hồng Thái Tây- Đông Triều 22050 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế xã An Sinh - Đông Triều 22052 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế xã Hoàng Quế - Đông Triều 22053 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
9 Trạm y tế xã Thủy An - Đông Triều 22054 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
10 Trạm y tế xã Nguyễn Huệ - Đông Triều 22085 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
11 Trạm y tế xã Hồng Thái Đông- Đông Triều 22187 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
12 Trạm y tế xã Yên Thọ - Đông Triều 22188 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
13 Trạm y tế xã Yên Đức - Đông Triều 22189 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
14 Trạm y tế phường Kim Sơn - Đông Triều 22190 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
15 Trạm y tế xã Xuân Sơn - Đông Triều 22192 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
16 Trạm y tế phường Hưng Đạo - Đông Triều 22193 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
17 Trạm y tế xã Hồng Phong- Đông Triều 22194 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
18 Trạm y tế xã Đức Chính - Đông Triều 22196 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
19 Trạm y tế xã Việt Dân - Đông Triều 22197 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
20 Trạm y tế xã Bình Khê - Đông Triều 22198 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
21 Trạm y tế xã Tân Việt - Đông Triều 22199 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
22 Trạm y tế xã Tràng An - Đông Triều 22200 TX.Đông Triều-T.Quảng Ninh
Thị xã Quảng Yên    
1 Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên 22017 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
2 Phòng khám đa khoa KV Biểu Nghi-Quảng Yên 22018 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
3 Phòng khám đa khoa KV Hà Nam-Quảng Yên 22019 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
4 Trạm y tế phường Yên Hải - Quảng Yên 22060 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
5 Trạm y tế xã Tiền An - Quảng Yên 22062 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
6 Trạm y tế xã Hoàng Tân - Quảng Yên 22063 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
7 Trạm y tế xã Sông Khoai - Quảng Yên 22065 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
8 Trạm y tế phường Cộng Hòa - Quảng Yên 22283 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
9 Trạm y tế phường Hà An - Quảng Yên 22284 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
10 Trạm y tế phường Tân An - Quảng Yên 22285 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
11 Trạm y tế xã Cẩm La - Quảng Yên 22287 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
12 Trạm y tế phường Phong Cốc - Quảng Yên 22288 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
13 Trạm y tế xã Liên Hòa - Quảng Yên 22289 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
14 Trạm y tế xã Liên Vị - Quảng Yên 22290 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
15 Trạm y tế xã Tiền Phong - Quảng Yên 22291 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
16 Trạm y tế xã Hiệp Hòa - Quảng Yên 22292 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
17 Trạm y tế phường Nam Hòa - Quảng Yên 22294 TX.Quảng Yên-T.Quảng Ninh
Huyện Cô Tô    
1 Trung tâm y tế huyện Cô Tô 22029 H. Cô Tô - T.Quảng Ninh
2 Trạm y tế xã Thanh Lân - Cô Tô 22277 H. Cô Tô - T.Quảng Ninh
3 Trạm y tế xã Đồng Tiến - Cô Tô 22278 H. Cô Tô - T.Quảng Ninh