I. LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN

18/08/2016 05:00 PM


1. Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh khác đến

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) .

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).

- Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) (Mục II Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH).

2. Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng

-  Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

-  Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh

- Thẻ BHYT đối với trường hợp ngừng tham gia BHYT (nếu có)

-  Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).

 - Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) (Mục II Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH).

- Trường hợp thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).                             

3. Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

 3.1. Truy thu BHXH, BHYT, BHTN các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).

- Quyết định tuyển dụng (hoặc quyết định bổ nhiệm hoặc quyết định xếp lương hoặc HĐLĐ); hoặc quyết định (danh sách) phê chuẩn; hoặc Bảng đăng ký (Bảng thanh toán tiền lương).

3.2 Truy thu BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài truy nộp sau khi về nước quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 7

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS) .

- Hợp đồng được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) (nếu có)

4. Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- HĐLĐ có thời hạn ở nước ngoài (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

5.  Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT(Mẫu TK1-TS)

- Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS)

6. Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT(Mẫu TK1-TS)

- Danh sách tăng giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05) đối với các đối tượng do UBND xã lập danh sách.

- Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04) trường hợp người tham gia đăng ký tham gia trực tiếp tại cơ quan BHXH.

7.  Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

 - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT(Mẫu TK1-TS) hoặc của thân nhân người tham gia trong trường hợp người tham gia chết;

- Sổ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện; thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đối với trường hợp tham gia BHYT (trừ trường hợp người tham gia chết);

- Bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Giấy chứng tử  đối với trường hợp chết.