Xét duyệt chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

21/11/2017 03:26 AM


Mã thủ tục: 630c
Tên thủ tục: Xét duyệt chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
Số ngày giải quyết: 5
Ngày áp dụng: 20/11/2017
Nơi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện