Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài )

21/11/2017 03:44 AM


Mã thủ tục:  605
Tên thủ tục:  Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài )
Số ngày giải quyết: 3
Nơi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện