Xét duyệt chế độ ốm đau

21/11/2017 03:30 AM


Mã thủ tục: 630a
Tên thủ tục: Xét duyệt chế độ ốm đau
Số ngày giải quyết: 5
Ngày áp dụng: 20/11/2017
Nơi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện