Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm)

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng)

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài )

Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.