Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về (Hồ sơ huyện tiếp nhận, liên thông tỉnh giải quyết)

21/11/2017 01:57 AM


Mã thủ tục: CS.BHXH.26
Tên thủ tục:  Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về (Hồ sơ huyện tiếp nhận, liên thông tỉnh giải quyết)
Số ngày giải quyết: 15
Ngày áp dụng: 04/09/2017
Nơi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện
Biểu mẫu kèm theo:  
Mã biểu mẫu Tên biểu mẫu
14 – HSB Đơn đề nghị
   
   

  • TIN BÀI LIÊN QUAN