Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh khác ( Hồ sơ huyện tiếp nhận, liên thông tỉnh giải quyết)

21/11/2017 02:01 AM


Mã thủ tục: CS.BHXH.27
Tên thủ tục:  Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh khác ( Hồ sơ huyện tiếp nhận, liên thông tỉnh giải quyết)
Số ngày giải quyết: 5
Ngày áp dụng: 04/09/2017
Nơi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện
Biểu mẫu kèm theo:  
Mã biểu mẫu Tên biểu mẫu
14 – HSB Đơn đề nghị
  Sổ Hộ khẩu hoặc Sổ Tạm trú
  Chứng minh thư

  • TIN BÀI LIÊN QUAN