Hồ sơ di chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH tỉnh khác đến

21/11/2017 02:03 AM


Mã thủ tục: CS.BHXH.28
Tên thủ tục:  Hồ sơ di chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH tỉnh khác đến
Số ngày giải quyết: 3
Ngày áp dụng: 04/09/2017
Nơi áp dụng: BHXH tỉnh
Biểu mẫu kèm theo:  
Mã biểu mẫu Tên biểu mẫu
  Giấy giới thiệu
  Hồ sơ hưu, trợ cấp BHXH
   

  • TIN BÀI LIÊN QUAN