Bảo hiểm xã hội tỉnh: Triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

22/09/2014 08:12 AM


Trong thời gian 1,5 ngày, từ ngày 06/9/2014, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng BHXH tỉnh. Đồng chí Đoàn Thị Làn-Bí thư Chi bộ-Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì

Trong thời gian 1,5 ngày, từ ngày 06/9/2014, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng BHXH tỉnh. Đồng chí Đoàn Thị Làn-Bí thư Chi bộ-Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Làn quán triệt sự cần thiết của việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương mới ban hành, giúp cho các đảng viên, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hiểu sâu, nắm vững các nội dung về chủ trương, quan điểm của Đảng trong các lĩnh vực.  Trên cơ sở đó, tham gia xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết tại đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả.

Picture_493

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nghe các đồng chí:

Đồng chí Đoàn Thị Làn-Bí thư Chi bộ-Giám đốc BHXH tỉnh quán triệt Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý;

Đồng chí Nguyễn Chi Lăng-Phó Bí thư Chi bộ-Phó Giám đốc BHXH tỉnh-Báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 6/6/2014 củaBộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao;

 Đồng chí Đỗ Thị Ngọc-Chi ủy viên-Trưởng phòng Chế độ BHXH-Báo cáo viên pháp luật triển khai một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tơi Đại hội XII của Đảng được thông qua tại hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Picture_502

Đồng chí Nguyễn Chi Lăng-Phó Bí thư Chi bộ-Phó Giám đốc BHXH tỉnh

Báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt tại Hội nghị

Qua Hội nghị, công chức, viên chức lao động hợp đồng của cơ quan đã nắm được nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo, Kết luận, Chương trình hành động của Trung ương, từ đó tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện tại cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả.

HUY HẢO