Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản của BHXH tỉnh (64)
Trích yếu: 752/BHXH-PT V/v thông báo điểm mới về thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
14/12/2015
Ngày có hiệu lực:
14/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 715/BHXH-CĐBHXH V/v tăng cường nghiệp vụ chế độ BHXH
Ngày ban hành:
18/11/2015
Ngày có hiệu lực:
18/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 662/BHXH-CĐBHXH: V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 128 và Nghị định số 26 của Chính phủ
Ngày ban hành:
05/11/2015
Ngày có hiệu lực:
05/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v HD mẫu biểu và quy trình chi trả trợ cấp OĐ, TS, DS, PHSK theo QĐ số 919/QĐ-BHXH của BHXH VN
Ngày ban hành:
05/11/2015
Ngày có hiệu lực:
05/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 638/BHXH-CNTT: V/v đẩy mạnh thực hiện giao dịch BHXH điện tử, TNHS, trả KQ giải quyết
Ngày ban hành:
04/11/2015
Ngày có hiệu lực:
04/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội và Cục Thuế tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành:
25/03/2015
Ngày có hiệu lực:
25/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử
Ngày ban hành:
19/03/2015
Ngày có hiệu lực:
19/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 23/BHXH-CĐBHXH V/v cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD theo phôi mới
Ngày ban hành:
21/01/2015
Ngày có hiệu lực:
21/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực