Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản của BHXH tỉnh (64)
Trích yếu: Văn bản số: 1021/BHXH-GĐYT
Ngày ban hành:
27/12/2014
Ngày có hiệu lực:
27/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 926a-TB-BHXH: Thông báo về việc nhận hồ sơ và trả kết quả
Ngày ban hành:
12/12/2014
Ngày có hiệu lực:
12/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sổ tay chất lượng
Ngày ban hành:
01/04/2014
Ngày có hiệu lực:
01/04/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Ngày ban hành:
01/04/2014
Ngày có hiệu lực:
01/04/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 222/QĐ-BHXH: Về việc ban hành và áp dụng những tài liệu của HTQLCL theo tiêu chuân TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan BHXH tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành:
01/04/2014
Ngày có hiệu lực:
01/04/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 1093/TB-BHXH Ngày 31/12/2013
Ngày ban hành:
31/12/2013
Ngày có hiệu lực:
31/12/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản 931/QĐ-BHXH ban hàng ngày 21/11/2013
Ngày ban hành:
03/12/2013
Ngày có hiệu lực:
03/12/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản 906/BHXH-TCHC ban hành ngày 15/11/2013
Ngày ban hành:
15/11/2013
Ngày có hiệu lực:
15/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực