Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (85)
Trích yếu: Trích yếu: V/v thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới
Ngày ban hành:
18/03/2020
Ngày có hiệu lực:
18/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tăng cường thực hiện, nâng cao chất lượng công tác y tế trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành:
12/03/2020
Ngày có hiệu lực:
12/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH VN thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2019
Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày có hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Ngày ban hành:
18/02/2020
Ngày có hiệu lực:
18/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày có hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Trích yếu: V/v thực hiện công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội
Ngày ban hành:
14/01/2019
Ngày có hiệu lực:
14/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực