11/07/2018 04:19 PM

Phòng Công nghệ thông tin

11/07/2018 04:18 PM

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

11/07/2018 04:17 PM

Phòng Kế hoạch – Tài chính

11/07/2018 04:16 PM

Phòng Cấp Sổ - Thẻ

22/04/2020 04:16 PM

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

11/07/2018 04:15 PM

Phòng Quản lý thu

11/07/2018 04:14 PM

Phòng Giám định BHYT

11/07/2018 04:14 PM

Phòng Chế độ BHXH

11/07/2018 04:13 PM

Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

11/07/2018 04:12 PM

PhòngTổ chức cán bộ

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Cấp Sổ - Thẻ

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Phòng Quản lý thu

Phòng Giám định BHYT

Phòng Chế độ BHXH

Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

PhòngTổ chức cán bộ