Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (112)
Trích yếu: Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2020
Ngày ban hành:
21/01/2020
Ngày có hiệu lực:
21/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Công tác thông tin, truyền thông năm 2020
Ngày ban hành:
16/01/2020
Ngày có hiệu lực:
16/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 30/QĐ-BHXH ngày 31/01/2020 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn.
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông
Ngày ban hành:
14/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Ngày ban hành:
13/01/2020
Ngày có hiệu lực:
13/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
01/01/2020
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 2519/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2019.
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đẩy mạnh thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách BHXH và chi trả dịch vụ an sinh xã hôi
Ngày ban hành:
18/09/2019
Ngày có hiệu lực:
18/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực