Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (112)
Trích yếu: Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1325/LĐTBXH-BHXH ngày 15/4/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phương thức đóng BHXH đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 533/CNTT-PM ngày 12/4/2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam về việc triển khai phần mềm theo Quyết định số 100/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
12/04/2020
Ngày có hiệu lực:
12/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 352/BHXH-CĐBHXH ngày 15/4/2020 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 353/BHXH-TTKT ngày 15/4/2020 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc truy thu cộng nối thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày có hiệu lực:
09/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực