Danh mục mức lương cơ sở (lương tối thiểu)

03/07/2017 09:42 AM


STT Mức lương cơ sở
(VNĐ)
Thời điểm áp dụng Văn bản
1 120.000 01/01/1995 Nghị định số 05/CP ngày 26/01/1994 của Chính phủ
2 144.000 01/01/1997 Nghị định số 06/CP ngày 21/01/1997 của Chính phủ
3 180.000 01/01/2000 Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ
4 210.000 01/01/2001 Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ
5 290.000 01/01/2003 Nghị định số  03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ
6 350.000 01/10/2005 Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ
7 450.000 01/10/2006 Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ
8 540.000 01/01/2008 Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 10/12/2007 của Chính phủ
9 650.000 01/05/2009 Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ
10 730.000 01/05/2010 Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 của Chính phủ
11 830.000 01/5/2011 Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ
12 1.050.000 01/5/2012 Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ
13 1.150.000 01/7/2013 Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2012 của Chính phủ
14 1.210.000 01/5/2016 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ
15 1.300.000 01/7/2017 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ
16 1.390.000 01/07/2018 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
17 1.490.000 01/07/2019 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN