Đối tượng tham gia BHYT trong tỉnh năm 2020

Đối tượng tham gia BHYT ngoại tỉnh thuộc Bộ Quốc phòng năm 2020

Đối tượng tham gia BHYT ngoại tỉnh năm 2020

Đối tượng tham gia BHYT trong tỉnh năm 2019

Đối tượng tham gia BHYT ngoại tỉnh năm 2019

Đối tượng tham gia BHYT trong tỉnh