Đối tượng tham gia BHYT ngoại tỉnh thuộc Bộ Quốc phòng năm 2020

27/11/2019 08:54 AM


THÔNG BÁO CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU CHO ĐỐI TƯỢNG NGOẠI TỈNH NĂM 2020

(Kèm theo Văn bản số 1083/BHXH-GĐBHYT ngày 25/11/2019; Văn bản số 1204/BHXH-GĐBHYT ngày 27/12/2019 của BHXH tỉnh Lào Cai)