Thông báo triển khai Hệ thống giao dịch điện tử

28/11/2017 08:23 AM


Từ ngày 20/11/2017, Ngành BHXH triển khai Hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ ôm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Hệ thống hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội (KBHXH) đối với những đơn vị đăng ký giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH.
          Hệ thống Giao dịch điện tử cụ thể như sau:
          - Hệ thống quản lý đăng ký, tiếp nhận dữ liệu đối với các đơn vị sử dụng KBHXH tại địa chỉ: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn
          - Hệ thống tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ (TNHS) tại địa chỉ: https://tnhs.baohiemxahoi.gov.vn.