• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
22/03/2016
Lĩnh vực:
BHXH bắt buộc
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

“Em mới làm công tác BHXH tại công ty. Trong thông báo kết quả bhxh hàng tháng, em không hiểu phần D - Chuyển kỳ sau được tính như thế nào.
VD: THÁNG 11 phần phải đóng của công ty em là 214.644.710đ
2% bhxh để lại là 13.208.900đ thì số tiền bên e phải nộp trong tháng sẽ là 201.435.836đ nhưng phần chuyển kỳ sau lại có số liệu 227.853.636đ.
Em không hiểu số liệu này lấy từ đâu, mong nhận được sự hướng dẫn của cơ quan”

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
22/03/2016
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Người trả lời: Nguyễn Văn Chương
- Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý thu.

Tại Mục D, thông báo kết quả BHXH hằng tháng (mẫu C12-TS) VD: tháng 11 phần phải đóng của công ty là 214.644.710đ, 2% BHXH để lại là 13.208.900đ thì số tiền phải nộp trong tháng là 201.435.836đ nhưng phần chuyển kỳ sau lại có số liệu là 227.853.636đ. Đề nghị cơ quan BHXH giải thích?
Phòng Quản lý thu trả lời như sau:
Theo ví dụ của bà “phần chuyển kỳ sau có số liệu là 227.853.636đ” là số tiền đơn vị bà phải đóng tính đến 30/11/2015, số tiền chênh lệch với số phải nộp 26.417.800 đồng là tiền 2% BHXH được giữ lại đơn vị tháng 10 và tháng 11/2015 (13.208.900đồng/ tháng) để chi trả kịp thời chế độ ngắn hạn cho người lao động.
Kinh phí tạm giữ lại 2% BHXH hàng tháng của đơn vị được quyết toán với cơ quan BHXH theo quý (thực hiện vào tháng cuối quý) sau khi bù trừ với số thực chi chế độ ngắn hạn cho người lao động được cơ quan BHXH duyệt, nếu số chi thấp hơn 2% BHXH giữ lại thì đơn vị nộp lại số chênh lệch đó cho cơ quan BHXH vào tháng đầu quý sau (khi đó trên Mẫu C12-TS tháng cuối quý số này được tính vào số phải nộp = phần chuyển kỳ sau), nếu số chi lớn hơn 2% BHXH giữ lại thì cơ quan BHXH cấp bù số chênh lệch đó cho đơn vị vào tháng đầu quý sau.

Năm 2016, theo quy định của Luật BHXH năm 2014, đơn vị không giữ lại 2% mức tiền lương tháng đóng BHXH để chi trả cho người lao động. Do vậy số tiền phải nộp trong tháng và phần chuyển kỳ sau sẽ bằng nhau.