CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

13/04/2017 09:40 AM


I. ĐIỀU KIỆN HƯỞNG
1. Mai táng phí: Các đối tượng sau đây khi chết (hoặc tòa án tuyên bố là đã chết) thì thân nhân được hưởng mai táng phí:
- Đang đóng BHXH hoặc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian tham gia BHXH mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;
- Người lao động chết do TNLĐ, BNN;
- Đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng đã nghỉ việc.
2. Điều kiện hưởng tuất hàng tháng
2.1. Điều kiện về người chết:
- Có đóng BHXH > 15 năm nhưng chưa hưởng BHXH 1 lần;
- Đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức LĐ hàng tháng;
- Chết do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp;
- Đang hưởng trợ cấp TNLĐ - BNN hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động > 61%.
2.2. Điều kiện về thân nhân:
- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;
- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
- Cha mẹ đẻ, cha mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, thành viên khác mà người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ hoặc dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.
- Thân nhân nói trên phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập không bao gồm khoản trợ cấp về ưu đãi người có công.
3. Điều kiện hưởng tuất một lần
- Người lao động chết nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng theo quy định.
- Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
II. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
1. Mai táng phí
- Bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết.
2. Tuất hàng tháng
- Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.
- Số người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết. Trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp quy định.
- Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ, BNN chết.
3. Tuất một lần
a. Trường hợp người lao động đang làm việc hoặc đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH chết: Mức trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH của người chết
- Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trước năm 2014;
- Bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho các năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
b. Trường hợp người đang hưởng lương hưu chết:
Thân nhân hưởng tính theo thời gian đã hưởng lương hưu: Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu chết vào tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng. 
III. THỦ TỤC HỒ SƠ
1. Sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
2. Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết. 
3. Tờ khai của thân nhân người chết (mẫu số 09A-HSB).
4. Biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần (mẫu số 16-HSB);
5. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Nguyễn Bích Ngọc