Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

12/10/2016 07:53 AM


Theo Điều 14, Điều 15 và Khoản 2, Điều 17 của Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định về hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện như sau:
Từ ngày 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể:
- Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;
- Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
- Bằng 10% đối với các đối tượng khác.
*/Thời gian hỗ trợ: tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).
*/ Phương thức hỗ trợ:
 Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng BHXH phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH tự nguyện do cơ quan BHXH chỉ định;
*/ Thủ tục hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện.
- Hồ sơ hưởng hỗ trợ của các đối tượng được hưởng gồm:
+ Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện đối với trường hợp đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu;
+ Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân đối với trường hợp đã tham gia BHXH tự nguyện
- Giải quyết hưởng hỗ trợ:
Người tham gia BHXH tự nguyện nộp hồ sơ quy định hưởng hỗ trợ cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết trong ngày đối với trường hợp nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hằng Nga