• DANH SÁCH PHIẾU THĂM DÒ
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?

1. Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?

Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau